• Misja Szkoły

    • Misja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

      

     Nasza szkoła zapewnia uczniom harmonijny rozwój, kształtując ducha i ciało, daje poczucie bezpieczeństwa i radości, a rodzicom wsparcie w wychowaniu prawych ludzi, zdolnych do osiągania sukcesów  w społeczeństwie obywatelskim.

      

     Realizację założeń koncepcji rozwoju szkoły oparto o uchwałę Rady Miejskiej w Ostródzie, która przyjmuje główne cele strategiczne polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2007 – 2012, tj.:

     1. Systematyczne doskonalenie pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie zdobywania wiedzy przez uczniów
     2. Zapewnienie wychowania w duchu tolerancji
     3. Wspieranie rodziców w kształtowaniu kultury osobistej dzieci i młodzieży
     4. Ułatwianie dostępu do kultury
     5. Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi
     6. Zapewnienie uczniom nauki co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
     7. Zagwarantowanie praktycznej umiejętności korzystania z komputera i urządzeń technicznych
     8. Stwarzanie sprzyjających warunków do kształtowania wrażliwości i uczciwości w życiu
     9. Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie

      

     Opracowano zestaw zadań szkoły pozwalający na zrealizowanie w/w celów strategicznych.