• Model ucznia

    •  

      

      

     POŻĄDANE POSTAWY UCZNIA

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTRÓDZIE

     Jest aktywny

     - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

     - ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

     - wykazuje się samodzielnością,

     Jest ciekawy świata

     - poszerza swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł,

     - lubi i chce się uczyć,

     - ma świadomość ekologiczną,

     Jest odpowiedzialny

     - umie podejmować właściwe działania  i przewidywać ich konsekwencje,

     - umie rozwiązywać problemy,

     - potrafi akceptować porażki,

     - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

     - umie dokonać samooceny,

     Jest otwarty

     - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

     - umie współdziałać w grupie,

     - prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

     Jest optymistą

     - pozytywnie patrzy na świat,

     - zna swoje mocne strony i wierzy w siebie,

     - umie odróżnić dobro od zła,

     Jest prawy

     - cechuje go uczciwość i prawdomówność,

     - zna symbole narodowe i wie, jak się wobec nich zachować ,

     Jest tolerancyjny

     - rozumie, że różnice między ludźmi  są stanem naturalnym,

     - jest wrażliwy na potrzeby innych,

     Jest krytyczny

     - gromadzi, selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność  do określonego celu,

     Jest świadomy swoich praw

     - zna swoje prawa i obowiązki wobec innych,

     -respektuje prawa innych