• Wizja Szkoły

    • Wizja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

      

     Wyobrażamy sobie naszą szkołę, w której uczniowie czują się bezpiecznie, mogą liczyć na różnorodną pomoc ze strony nauczycieli i innych uczniów. Swoje zainteresowania mogą rozwijać w kołach i na zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w dobrze wyposażonych klasach. Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny, różnorodnymi metodami aktywizującymi. Uczniowie mogą liczyć na sprawiedliwą, jawną ocenę, która pobudza ich  do aktywności. W pracę naszej szkoły aktywnie angażują się nie tylko rodzice,  ale i środowisko lokalne, wspierając nas finansowo i duchowo w naszych wysiłkach.

      

     W wizji szkoły pojawiają się odniesienia do wszystkich elementów, które wcześniej określone zostały przez Radę Pedagogiczną jako wartości określające zasady pracy szkoły. Jako podstawowe kryterium sukcesu szkoły Rada Pedagogiczna wymienia bezpieczeństwo i dobrą atmosferę pracy. Ponadto wizja zawiera elementy wskazujące na chęć określenia standardów pracy szkoły i zwiększenia jej oferty programowej, a więc poprawy skuteczności realizacji celów edukacyjno – wychowawczych. Co ważne, nauczyciele dostrzegają wpływ i znaczenie lokalnego środowiska dla rozwoju szkoły, na wzajemność relacji łączących szkołę i lokalne środowisko, a przede wszystkim na szanse i potencjał, który stwarza właśnie poszerzenie zakresu oddziaływania na siebie obu stron.

     Sformułowana wizja stała się punktem wyjścia do określenia celów rozwojowych. Następnie w wyniku ich hierarchizacji  określone zostały  strategiczne cele rozwojowe.