• Regulamin ICIM

    • REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

     Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

      

     1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów  w godzinach pracy biblioteki  (poniedziałek-piątek od godz. 9.00 do 12.00  - biblioteka w budynku przy ul. Kościuszki 14).
     2. Komputery w bibliotece służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
     3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisania referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w internecie.
     4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
     5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się  do zeszytu odwiedzin czytelni (podać  imię, nazwisko, klasę, numer stanowiska).
     6. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny ( istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).
     7. Komputer można zarezerwować na następny dzień( 1 godzina).
     8. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
     9. Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę użytkownicy korzystają na miejscu.
     10. Użytkownik musi posiadać elementarną  znajomość obsługi komputera i programów. Nauczyciel nie ma obowiązku obsługiwać wypożyczonego przez użytkownika programu. Może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeżeli aktualnie dysponuje czasem.
     11. Zapisywania, skanowania i wydruku dokonuje tylko nauczyciel bibliotekarz. Drukować można wyłącznie krótkie informacje niezbędne do zajęć lekcyjnych. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
     12. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
     13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia komputera.
     14. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu zostaną wyproszone z biblioteki.
     15. Po zakończeniu pracy użytkownik zostawia ład i porządek na stanowisku komputerowym – nie wyłącza komputera.

            16.Zabrania się:

     • wnoszenia i spożywania  w  pracowni napojów, jedzenia oraz wnoszenia  odzieży wierzchniej(kurtek), plecaków,
     • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych, kasowania, dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu, zapisywania dokumentów na dysku twardym,
     • wykonywania połączeń technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza np. włączania lub rozłączania kabli zasilających,
     • posługiwania się własnymi płytami CD bez konsultacji z opiekunem pracowni w trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu,
     • korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

     17. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary ,  np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.

      

      

     Ostróda, dnia 1.09.2006r.