• WZO

    •  

                                                                        

      

                                                                         

     Wewnątrzszkolne zasady oceniania

      uczniów klas IV – VIII

     w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4

     w Ostródzie

      

      

     § 1

      

      1. Ocenianiu podlegają:

      

     1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
     2. zachowanie ucznia;

      

      

      1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

      

      1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do:

      

       1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
       2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

      

      1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w § 18.

      

      

      1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

      

     1. informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
     2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
     3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
     4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
     5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
     6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
     7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

      

      1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

      

     1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
     2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
     3. ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;
     4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, przyjętych w szkole;
     5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
     6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
     7.  skreślony;
     8. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

      

      1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

      

      1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     § 2

      

      1. Zasady obowiązujące w ocenianiu:

      

     1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
     2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
     3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
     4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
     5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
     6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji  w oparciu o okresową ewaluację.

      

     § 3

      

     Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

      

      1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

      

     1.    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
     2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
     3.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
     4. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

      

      1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

      

     1. warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
     2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
     3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

      

      1. Wychowawca oddziału jest zobowiązany do uzyskania pisemnych potwierdzeń rodziców o znajomości procedur zapoznawania z wymaganiami edukacyjnymi i PZO.

      

      1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :

      

     1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
     2. w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
     3. w formie wydruków papierowych umieszczonych na tablicach informacyjnych w poszczególnych salach lekcyjnych i pracowniach – dostęp w godzinach pracy szkoły;
     4. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą;

      

      1. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/ modułem, zapoznaje ucznia ustnie z wykazem umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

      

      

     § 4

      

     Rodzaje ocen szkolnych

      

      1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

      

     1. bieżące;
     2. klasyfikacyjne:

      

     1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
     2. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

      

      

     § 5

      

     Jawność ocen

      

      1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

      

      1. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

         

      1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. Każdy rodzaj ocenianej aktywności odróżniony jest innym kolorem oraz opatrzony komentarzem.

      

      1. Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji dotyczącej omawiania wyników sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych zwraca się z prośbą do nauczyciela danego przedmiotu o możliwość wglądu do ocenionej pracy.

      

      1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

      

     1. na zebraniach ogólnych;
     2.  w czasie konsultacji nauczycieli zajęć edukacyjnych w dniach zebrań z rodzicami;
     3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

      

     Pisemne prace uczniów przekazywane są wychowawcy klasy, który przechowuje je w teczkach i udostępnia do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym.    

      

      

     § 6

      

     Uzasadnianie ocen

      

      1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

      

      1. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

      

      1. Wszystkie oceny z kontrolnych prac klasowych i testów badających kompetencje ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:

      

      Imię i nazwisko ucznia:

      Dział:

     Nr

     zad.

     Badane umiejętności.

     Uczeń:

     Uczeń potrafi

     Uczeń musi popracować

     1

      

      

      

     2

      

      

      

     3

      

      

      

     4

      

      

      

     5

      

      

      

      

     Ocena : ..............................................................

     Zalecenia do pracy:  ..................................................................................................................

      

     ................................

     Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                                 

      

      1. Powyższa informacja zwrotna sporządzana jest przez nauczyciela w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden jest dołączony do pracy natomiast drugi uczeń wkleja do zeszytu przedmiotowego i przedkłada rodzicom do podpisu.

      

      1. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

      

      

      

     § 7

      

     Formy pracy ucznia

      

      1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

      

     1. prace pisemne :
      1. prace klasowe badające kompetencje ucznia, obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela,
      2. sprawdziany obejmujące materiał z 3 ostatnich tematów lub z ostatniego działu tematycznego,
      3. kartkówki dotyczące ostatniego tematu (realizowanego na 1-2 godzinach lekcyjnych),
     2. praca i aktywność na lekcji;
     3. odpowiedź ustna;
     4. prace pisemne i ustne przygotowane w domu;
     5. praca w zespołach i prezentacja wyników pracy grupy;
     6. zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń;
     7. praca na lekcji (wykonywanie ćwiczeń, zadań i poleceń nauczyciela);
     8. zajęcia praktyczne (informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne);
     9. udział w konkursach i zawodach;
     10. indywidualne i grupowe prace twórcze prezentujące zdolności i umiejętności ucznia (np. gazetki tematyczne, referaty, krzyżówki);
     11. praca projektowa;
     12. twórcze rozwiązywanie problemów.

      

      

     § 8

      

     Skala ocen z zajęć edukacyjnych i wymagania.

      

     1. Sposoby oceniania:

      

     1. stopień,
     2. pochwała,
     3. plusy, minusy,
     4. punkty procentowe za testy diagnostyczne i egzaminy próbne,
     5. wyróżnienie,
     6. nagrody, dyplomy, listy pochwalne.

      

     1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:

      

     1. stopień celujący               -      6   -  cel;
     2. stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;
     3. stopień dobry                   -      4   -  db;
     4. stopień dostateczny         -      3   -  dst;
     5. stopień dopuszczający     -      2   - dop;
     6. stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

      

     1. Stopnie bieżące oraz klasyfikacyjne odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w postaci cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne zapisuje się w arkuszach ocen, protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

      

     1. W ocenianiu bieżącym oraz śródrocznym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań oraz przyporządkowuje się im odpowiednie wartości według skali:

      

     Ocena:

     6

     6-

     5+

     5

     5-

     4+

     4

     4-

     3+

     3

     3-

     2+

     2

     2-

     1+

     1

     Wartość:

     6

     5.75

     5.5

     5

     4.75

     4.5

     4

     3.75

     3.5

     3

     2.75

     2.5

     2

     1.75

     1.5

     1

      

     1. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

      

     1. Dopuszcza się w przedmiotowych zasadach oceniania z wybranych przedmiotów,  punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna   będzie wyrażona oceną w skali 1- 6.

      

     1. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się zgodnie z ich roczną organizacją ustalaną przez dyrektora, a także podczas  indywidualnych konsultacji z nimi.

      

     1.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

      

     1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści i umiejętności objęte programem nauczania przyjętym dla danej klasy, czyli:
     1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
     2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
     3. potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę w sytuacjach zadaniowych i w codziennym życiu;
     4. potrafi dzielić się zdobytą wiedzą;
     5. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał  tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
     6.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia;
     7. potrafi rozwiązać zadania wykraczające poza program nauczania przyjęty dla danej klasy,

      

      

     1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
     1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
     2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
     3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

      

     1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:
     1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
     2.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

      

     1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:
     1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie ,
     2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

      

     1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:
     1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,
     2.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

      

     1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

      

     1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej, obliczanej z ocen bieżących, którym przyporządkowuje się liczbę naturalną jako wagę  w hierarchii ocen.

      

     1. Formy aktywności i przyporządkowane im wagi:

      

     Formy aktywności

     Waga

     - Ocena za I semestr wstawiona na początku II semestru

     8

     - Praca klasowa

     7

     - Udział w zajęciach wychowania fizycznego do wyboru

     - Testy badające kompetencje uczniów,

     6

     - Egzamin próbny, testy diagnostyczne

     - Praca semestralna

     - Sprawdzian

     5

     - Dyktando

     - Czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych (I-III)

     - Pozalekcyjne zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczne.

     - Zajęcia praktyczne z EDB

     - Odpowiedź ustna

     4

     - Recytacja

     - Sprawdzian ze znajomości lektury

     - Dłuższa forma wypowiedzi

     - Zaangażowanie na zajęciach wychowania-fizycznego

     - Udział w sportowych zawodach międzyszkolnych w wolne dni od nauki szkolnej

     - Projekt edukacyjny, zadanie o cechach projektu

     - Kartkówka

     3

     - Praca na lekcji

     - Krótsze formy wypowiedzi

     - Praca z mapą

     - Aktywność

     - Udział w sportowych zawodach międzyszkolnych w dni  nauki szkolnej

     - Udział w zawodach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych niezwiązanych z reprezentowaniem szkoły

     - Udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

     - Projekt językowy

     - Krzyżówka

     2

     - Zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy

     - Sprawdzian ze sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych

     - Praca domowa

     - Udział w konkursach

     - Dodatkowa ocena niedostateczna za niepodjęcie wysiłku na pracy klasowej

      

     - Nieprzygotowanie do zajęć

     - Inna

     1

      

     1. Nauczyciel informuje o wadze formy pisemnej (pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki) przed jej napisaniem.

      

      

      

     1. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną w następujący sposób:

      

     Średnia ważona (progi)

     Ocena śródroczna

     Ocena roczna / końcowa

     0,00 – 1,60

     niedostateczny

     niedostateczny

     1,61 – 1,85

     2-

     dopuszczający

     1,86 – 2,35

     dopuszczający

     2,36 – 2,60

     2+

     2,61 – 2,85

     3-

     dostateczny

     2,86 – 3,35

     dostateczny

     3,36 – 3,60

     3+

     3,61 – 3,85

     4-

     dobry

     3,86 – 4,35

     dobry

     4,36 – 4,60

     4+

     4,61 – 4,85

     5-

     bardzo dobry

     4,86 – 5,35

     bardzo dobry

     5,36 – 5,50

     5+

     5,51 – 5,75

     6-

     celujący

     5,76 – 6,00

     celujący

      

      

      

     § 9

      

     Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

      

     1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
     1. prace pisemne:
     1. Prace klasowe zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące większą partię materiału, trwające nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne. Termin winien być odnotowany w dzienniku elektronicznym. W tygodniu mogą odbyć się dwie prace klasowe w jednej klasie, nie więcej niż jedna dziennie.
     2. Sprawdziany obejmują materiał z 3 ostatnich tematów lub z ostatniego działu tematycznego, są zapowiadane; można je przeprowadzić nie więcej niż jeden dziennie (w tym dniu nie może być pracy klasowej) Termin winien być odnotowany w dzienniku elektronicznym. Dopuszczalne są dwa sprawdziany dziennie dla jednej grupy, jeśli klasa realizuje przedmiot w grupach w dwóch dniach.
     3. Kartkówki dotyczą ostatniego tematu (realizowanego na 1-2 godzinach lekcyjnych), są niezapowiadane. Można je przeprowadzić na każdej lekcji.
     4. Referaty,
     5. Zadania domowe.

      

     1. wypowiedzi ustne:
     1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
     2. recytacje,
     3. wystąpienia (prezentacje),
     4. samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

      

     1. sprawdziany praktyczne,
     2. zadania o cechach projektu,
     3. wyniki pracy w grupach,
     4. samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp.,
     5. aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,
     6. przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)

      

     1. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

      

     1. jedna godzina tygodniowo- minimum 4 oceny,
     2. dwie godziny tygodniowo- minimum 5  ocen,
     3. trzy godziny tygodniowo- minimum 6 ocen,
     4. cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 7 ocen.

      

      

     1. Terminy oddawania ocenionych prac:

      

     1. Prace klasowe powinny być ocenione i oddane w ciągu 3 tygodni.
     2. Sprawdziany – w ciągu 2 tygodni, kartkówki – w ciągu 1 tygodnia.
     3. Zeszyty ćwiczeń i wypracowania z języka polskiego – w ciągu 2 tygodni.

      

     1. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

      

     1. Oceny niedostateczne z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, wypracowań i zeszytów ćwiczeń nieoddanych w terminie (termin przekroczony o jeden tydzień) są anulowane. Te same warunki dotyczą poprawkowych prac klasowych i sprawdzianów. W takim przypadku nie powtarza się pisania pracy klasowej lub sprawdzianu w zespole klasowym.

      

     1. Przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

      

      

     Progi procentowe

     Ocena

     100% - 98%

     6

     97% - 95%

     6-

     94% - 92%

     5+

     91% - 87%

     5

     86% - 85%

     5-

     84% - 80%

     4+

     79% - 74%

     4

     73% - 70%

     4-

     69% - 64%

     3+

     63% - 55%

     3

     54% - 50%

     3-

     49% - 44%

     2+

     43% - 35%

     2

     34% - 30%

     2-

     29% - 0%

     1

      

     1.  Przy ocenianiu prac osiągnięć edukacyjnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

      

     Progi procentowe

     Ocena

     100% - 85%

     6

     84% - 69%

     5

     68% - 53%

     4

     52% - 37%

     3

     36% - 20%

     2

     19% - 0%

     1

      

      

     1. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

      

     1. Wobec uczniów, którzy mają obniżone możliwości intelektualne można stosować ocenę opisową .

      

     1. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

      

     1. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

      

     1. Każda praca klasowa diagnozująca poziom opanowania wiedzy i umiejętności działu programowego / partii treści programowych / musi zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem w terminie dwóch tygodni licząc od dnia jej przeprowadzenia w zespole klasowym, do którego należy uczeń lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

     Brak przystąpienia przez ucznia do pracy pisemnej w dniu jej organizacji dla zespołu klasowego  nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „–”.

     W przypadku braku terminowego lub uzgodnionego z nauczycielem zaliczenia  obowiązkowej pracy, nauczyciel niezwłocznie organizuje jej zaliczenie zobowiązując ucznia do uzupełnienia przedłożonego mu arkusza niezaliczonej pracy.”

      

      

     1. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym:

       „np.” – uczeń nieprzygotowany,

       „bz” – brak zadania,

       „-”  – uczeń nie pisał pracy pisemnej .

      

     1. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania;

      

     1. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

      

     1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi na początku zajęć lekcyjnych, od 1 do 3 razy w semestrze, w zależności od tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu, tj.:
     1. przy 1 godzinie tygodniowo danego przedmiotu  – prawo do jednorazowego braku  przygotowania  w semestrze,
     2.  przy 2 godzinach tygodniowo danego przedmiotu – prawo do dwukrotnego braku przygotowania  w semestrze,
     3. przy 3 i więcej godzinach tygodniowo danego przedmiotu – prawo do trzykrotnego braku przygotowania w semestrze.

     W sytuacji wyczerpania liczby dopuszczalnego braku przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

     § 10

      

     Wymagania edukacyjne

      

     1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

      

      

     1. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

      

     1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

      

     1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych   lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na  podstawie opinii ppp o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

      

     1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 5 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń  nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

      

     1. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 5 jest obowiązany do obecności na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

      

     1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia.

      

     1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego.

      

     1. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.

      

     1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

      

     § 11

      

     Rekomendacje dotyczące pracy domowej ucznia:

                

     1. Praca domowa uczniów  ogranicza się do utrwalania i systematyzowania zdobytych wiadomości na lekcjach. Nie można, więc w żadnym wypadku koncentrować procesu uczenia się jedynie na pracy domowej.

      

     1. Formy prac domowych mogą być różne, zależnie od celu jaki chcemy osiągnąć. Powinny być to prace nieprzerastające możliwości ucznia, instruktywne, lecz nie pochłaniające czasu. Będą to:
     1. prace domowe ustne, polegające na samodzielnej wypowiedzi ucznia, wynikającej z odpowiedzi na postawione pytanie przez nauczyciela, lub umieszczone w podręczniku;
     2. prace domowe pisemne, jak np. rozwiązywanie zadań, odpowiedzi na pytania, przepisywanie zdań czy wyrazów, tworzenie słowników tematycznych, zapisywanie obserwacji, zadania z luką, wypracowania;
     3. prace domowe techniczne, jak rysowanie form odpowiednich dla danych zajęć edukacyjnych, dokonywanie obserwacji, gromadzenie fotografii, pocztówek, herbów, wykonywanie prostych przyrządów, tworzenie elementów dekoracji oraz elementów stroju, wykonywanie określonych modeli związanych z daną treścią;
     4. prace domowe pogłębiające wiedzę i rozwijające zainteresowania danym przedmiotem, tzw. prace dodatkowe tylko dla chętnych i zdolnych uczniów;
     5. prace polegające na rozwiązywaniu testów i zadań na multimedialnych platformach edukacyjnych (wydłużony czas rozwiązywania obejmujący weekend)

      

     1. Opracowanie zadania domowego powinno odpowiadać następującym założeniom edukacyjnym:

      

     1. zadanie domowe musi być celowe i dokładnie sprecyzowane,
     2. temat i rodzaj zadania powinien wynikać i mieć ścisły związek z pracą nauczyciela na lekcji,
     3. zgodnie z indywidualizacją procesu nauczania, treść i formę zadania domowego należy dostosować do poziomu i możliwości ucznia, jak również stopień trudności zadania powinien być łatwiejszy od zadań rozwiązywanych w toku zajęć edukacyjnych,
     4. na omówienie zadania domowego na lekcji należy przeznaczyć 4 - 6 minut,
     5. planować tak zadanie domowe, aby czas pracy ucznia potrzebny do wykonania zadania nie przekraczał średnio 30 minut,
     6. każda praca domowa ucznia powinna być skontrolowana przez nauczyciela w celu wyrobienia u ucznia nawyku systematyczności oraz celowości jej odrabiania,
     7. zadania jednorazowe nauczyciel może zadać po każdej jednostce lekcyjnej a uczeń wykonuje je z lekcji na lekcję,
     8. zadania długotrwałe uczeń wykonuje w przeciągu dłuższego okresu czasu; nie więcej niż dwie prace tego typu ze wszystkich zajęć edukacyjnych w tygodniu,

      

     1. nauczyciel nie zadaje pracy domowej, jeżeli uczeń nie będzie miał możliwości jej wykonania np. z powodu uczestnictwa w imprezie szkolnej, wycieczce lub zawodach sportowych oraz przed dłuższymi przerwami świątecznymi.
     2. Przy kontroli pracy domowej należy stwierdzić czy dany uczeń:
      - rozwiązał zadanie poprawnie i samodzielnie,
      - rozwiązał zadanie poprawnie, ale korzystał przy tym z pomocy,
      - rozwiązał zadanie samodzielnie, ale błędnie,
      - nie odpisał zadania ze zrozumieniem jego poprawnego rozumowania,
      - nie odpisał zadania poprawnie, bez zrozumienia jego poprawnego rozumowania,
      - odpisał zadanie błędnie, a więc nie rozumie jego treści.
     3.  Sprawdzona praca domowa powinna być opatrzona krótkim i konkretnym komentarzem, w którym zawarta będzie informacja zwrotna dotycząca sposobu wykonania pracy domowej, opis błędów, które się pojawiły, sposób ich poprawy oraz wskazówki, dodatkowe ćwiczenia umożliwiające zrozumienie zagadnienia.

      

      

     § 12

      

     Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

      

     1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy/semestry:

      

     1. I okres / I semestr z klasyfikacją śródroczną – zgodnie z organizacją roku szkolnego,                                                                                                              
     2. II okres / II semestr z klasyfikacją roczną - zgodnie z organizacją roku szkolnego.

      

     1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie wynika ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych i ustalana jest według zasad określonych w § 8.

      

     1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są do poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady  pedagogicznej i zapisaniu ich w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym.

      

     1. Śródroczne / roczne oceny klasyfikacyjne należy ustalić w terminie do przedostatniego piątku poprzedzającego zakończenie zajęć edukacyjnych I semestru / rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i zapisaniu ich w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym.

      

     1. O przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowaniu ucznia nauczyciele informują uczniów miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Natomiast wychowawcy informują rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia podczas zebrania z rodzicami miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poprzez przedstawienie odpowiednich zapisów w Dzienniku Wychowawcy. Rodzice potwierdzają zapoznanie z informacją własnoręcznym podpisem w Dzienniku Wychowawcy.

      

     1. Rodzic /opiekun prawny/ ucznia, który ma aktywne konto w dzienniku elektronicznym może być powiadomiony o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowaniu ucznia za pomocą wiadomości wysłanej w dzienniku elektronicznym w terminie wymienionym w ust. 5. Rodzic po otrzymaniu takiej wiadomości jest zobowiązany do wysłania informacji zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z wiadomością. W przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu wychowawca wysyła list polecony na wskazany w dzienniku adres zamieszkania rodziców.

      

     1. Ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu  poprawkowego.

      

     1.   Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej ocenyZastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 17.

      

     1. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

      

     1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z uwzględnieniem przedmiotów, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych i jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową  ocenę zachowania, otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

      

     1. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej wlicza się do średniej ocenę z religii (bez wpływu na promocję ucznia).

      

     1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjnym i wystawieniu oceny opisowej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele  prowadzący te zajęcia. Ocena ta nie ma wpływu na promocję ani na ukończenie szkoły.

      

      

     § 13

      

     Egzamin klasyfikacyjny

      

     1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

      

     1. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

      

     1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

      

     1. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (np. konieczność pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

      

     1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

      

     1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

      

     1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

      

     1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      

     1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,  informatyki,  zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      

     1. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

      

     1. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

      

     1. Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;
     2. nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

      

     1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

      

     1. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

      

     1. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Załącznik nr 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      

     1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 16.

      

     1. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych klasyfikacji rocznej ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

      

      

     § 14

      

     Egzamin poprawkowy

      

     1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

      

     1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego.

      

     1. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

      

     1. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

      

     1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

      

     1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

      

     1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

      

     1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 7 według pełnej skali ocen.

      

     1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

      

     1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Załącznik nr 2.

      

     1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

      

     1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.

      

     1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dniu roboczym następującym po ustaniu usprawiedliwionej przyczyny braku przystąpienia do egzaminu poprawkowego, nie później niż do końca września.

      

     1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

      

     1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

      

     1. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

      

      

     § 15

      

     Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

      

     1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      

     1. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

      

     1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.1 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

      

     1. W skład komisji wchodzą:

      

     1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako  przewodniczący  komisji;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
     3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

      

     1. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt.  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. 

     W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      

     1. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

      

     1. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

      

     1. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Załącznik nr 3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     1. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust. 8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

      

     1. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym mowa w  ust. 2, w wyznaczonym  terminie,  może przystąpić do niego w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

      

     1. Przepisy 1-10  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego”. 

      

     § 16

      

     Ocenianie zachowania

      

     1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

      

     1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności wywiązywanie się z obowiązków ucznia; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej, bezpieczeństwo i zdrowie; godne zachowanie się w szkole i poza nią; okazywanie szacunku innym osobom.

      

     1. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się według skali:

      

     1.  wzorowe;
     2. bardzo dobre;
     3. dobre;
     4. poprawne;
     5. nieodpowiednie;
     6. naganne.

      

     1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia w zawarte są w załączniku nr 4.

      

     1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

      

     1. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

      

     1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w naganną roczną ocenę klasyfikacyjną   zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo lub o nie ukończeniu lub ukończeniu szkoły przez  ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

      

     1. szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
     2. opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;
     3. systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
     4. zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
     5. świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
     6. popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
     7. wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych.

      

     1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

      

     1. Nie ustala się oceny zachowania jedynie uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą i zdaje egzamin klasyfikacyjny. Uczniom nieklasyfikowanym w I semestrze i na koniec roku ustala się ocenę zachowania.

      

     1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenionego ucznia – jawnie i z uzasadnieniem. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z regulacjami WZO jest ostateczna.

      

     1. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować uczniów o przewidywanej ocenie zachowania, a w przypadku oceny nagannej informuje rodziców (opiekunów prawnych) (w formie ustnej lub pisemnej).

      

     1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      

     1. Wychowawca jest ponadto zobowiązany do odnotowywania osiągnięć uczniów, różnych form aktywności, przynależności do szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, działalności w organizacjach itp.

      

     1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      

     1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

      

      1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
      2. wychowawca klasy,
      3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
      4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
      5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
      6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
      7. przedstawiciel Rady Rodziców.

      

     1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

      

     1. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.

      

      

     § 17

      

     Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i tworzenia warunków do uzupełnienia braków

      

     1. Ocenie powinna towarzyszyć informacja dla ucznia wskazująca kierunek poprawy i nadrabiania braków.

      

     1.  Nauczyciele powinni stosować rozsądną i wyważoną liczbę sprawdzianów i kartkówek w danym tygodniu, przychylać się do umotywowanej prośby zespołu klasowego, nie przeprowadzać prac kontrolnych bezpośrednio po świętach i po feriach ani w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacyjną radą  pedagogiczną.

      

     1. Warunki poprawiania wypowiedzi ustnej lub pisemnej oraz terminy i formy poprawkowych sprawdzianów  i prac klasowych ustalane są w Przedmiotowych zasadach oceniania.

      

     1. Nie stawia się uczniowi oceny niedostatecznej ze sprawdzianu poprawkowego, chyba że jest to jego pierwsza praca kontrolna.

      

     1. W razie złego średniego wyniku pracy kontrolnej  należy jeszcze raz powtórzyć wiadomości oraz wprowadzić więcej ćwiczeń utrwalających umiejętności ucznia (przed sprawdzianem poprawkowym).

      

     § 18

      

     Dokumentowanie wyników

      

     Sposoby dokumentowania wyników:

      

     1. Zeszyty przedmiotowe
     2. Zeszyty ćwiczeń
     3. Dziennik elektroniczny
     4. Arkusze ocen
     5. Karty pracy ucznia.

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

      

     Ostróda, dn. ......................................

      

      

     PROTOKÓŁ

      

     z egzaminu klasyfikacyjnego z .............................................................................................

      

     Dnia ................................... został przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny

     z ....................................................... dla ucznia klasy ................................................ .

      

     Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:

                

     • Przewodniczący - ..........................................................................
     • Egzaminator       - ..........................................................................
     • Członek              - ..........................................................................

      

      

     Pytania egzaminacyjne:

     ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     Uczeń:

     ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     i uzyskał ocenę ................................................................................................................................................

      

      

     Od ustalonej oceny nie przysługuje odwołanie.

      

                                                                                                        ............................................

                                                                                                               dyrektor szkoły

      

      

      

                                        Załącznik nr 2

      

     Ostróda, dn. ......................................

      

      

     PROTOKÓŁ

      

     z egzaminu poprawkowego z .............................................................................................

      

     Dnia ................................... został przeprowadzony egzamin poprawkowy

     z   ....................................................... dla ucznia klasy ................................................ .

      

     Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:

                

     • Przewodniczący - ..........................................................................
     • Egzaminator       - ..........................................................................
     • Członek              - ..........................................................................

      

      

      

     Pytania egzaminacyjne:

     ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     Uczeń:

     ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     i uzyskał ocenę ....................................................................................................................................................

      

      

                                                                                                                                ............................................

                                                                                                                            dyrektor szkoły

      

      

      

     Załącznik nr 3

      

      

     Ostróda, dn. ......................................

      

      

      

     PROTOKÓŁ

      

     ze sprawdzianu odwoławczego z .............................................................................................

      

     Dnia ................................... został przeprowadzony sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z....................................................... dla ucznia klasy ................................................ .

      

     Sprawdzian przeprowadziła komisja w składzie:

                

     • Przewodniczący - ..........................................................................
     • Członek              - ..........................................................................
     • Członek              - ..........................................................................
     • Członek              - ..........................................................................

      

     Pytania (zadania) sprawdzające:

     ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     Uczeń:

     .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     i uzyskał ocenę ................................................................................................................................................

      

     Od ustalonej oceny nie przysługuje odwołanie.

                                                                                                                 ............................................

                                                                                                                 dyrektor szkoły

      

                                                                                                                          Załącznik nr 4

      

      

      

      

     Szczegółowe zasady

     punktowego systemu oceniania zachowania uczniów 

      

     1. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje wyjściowo 250 punktów, które może odpowiednio powiększyć lub utracić. Jasno określone kryteria uzyskiwania zarówno punktów dodatnich, jak i ujemnych sprawiają, że uczeń zawsze wie, jakie są konsekwencje jego zachowania.
     2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
     3. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
     4. Na poszczególne oceny zachowania uczeń  musi uzyskać następującą ilość punktów:

      

     Zachowanie:

     Liczba punktów

     uzyskanych w semestrze:

     wzorowe

     400 i więcej

     bardzo dobre

     300 - 399

     dobre

     200 - 299

     poprawne

     100 - 199

     nieodpowiednie

     0 - 99

     naganne

     poniżej 0

      

      

      

      

      

     1. Ocenę z pierwszego semestru oraz ocenę roczną/końcową stanowi suma uzyskanych w tym okresie przez ucznia punktów.
     2. Uczeń nie może otrzymać zachowania:
     • wzorowego, gdy straci              40 pkt.
     • bardzo dobrego, gdy straci        80 pkt.
     • dobrego, gdy straci                    120 pkt.
     • poprawnego, gdy straci             160 pkt.
     • nieodpowiedniego, gdy straci    200 pkt.
     1. Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów otrzymał uwagi za :

     - picie alkoholu, palenie papierosów,

     - posiadanie , rozprowadzanie czy używanie środków odurzających i narkotyków,

     - kradzież, wymuszenie, prześladowanie kolegów,

     - pobicie kolegi lub inna forma agresji,

     - niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela - zachowanie aroganckie, znieważenie słowem lub gestem,

     - fałszowanie dokumentacji,

     - wandalizm,

     - interwencja policji z udowodnieniem winy.

     1. W przypadku wejścia w konflikt z prawem uczeń traci każdorazowo 200 pkt, co warunkuje ocenę naganną w danym semestrze.
     2. Jeżeli uczeń w ciągu semestru otrzyma 150 i więcej punktów ujemnych wychowawca powiadamia Pedagoga szkolnego i Rodziców o grożącej naganie.
     3. Jeżeli uczeń w ciągu semestru otrzyma 200 i więcej punktów ujemnych wychowawca, wychowawca wspomagający lub pedagog wnioskuje o naganę Dyrektora szkoły.

     Załącznik nr 5.

     1. Dyrektor może udzielić nagany z pominięciem ustaleń zawartych w punkcie 9 w sytuacjach, gdy zachowanie ucznia stworzyło bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia innej osoby lub było szczególnie naganne w odniesieniu do zasad kultury i współżycia społecznego.
     2. Jeżeli zachowanie ucznia ulegnie zdecydowanej poprawie wychowawca ma prawo przyjąć za podstawę ustalenia oceny rocznej punkty za drugi semestr (po konsultacji z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną)
     3. Jeżeli uczeń pozytywnie wyróżnia się swoją postawą poprzez maksymalny wkład pracy w swój rozwój i samokształcenie, systematyczną pomoc rówieśnikom w nauce, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, wolontariat, godne reprezentowanie szkoły, np. w konkursach, zawodach sportowych i innych i w ciągu semestru otrzyma 200 i więcej punktów dodatnich wychowawca, wychowawca wspomagający lub pedagog wnioskuje o pochwałę Dyrektora szkoły.  Załącznik nr 6.
     4. Nauczyciele systematycznie dokonują wpisów oceniających zachowanie każdego ucznia w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
     5. Punkty za nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnienia i inne wykroczenia popełnione przez ucznia w okresie pomiędzy klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej a początkiem nowego semestru przechodzą na nowy semestr.
     6. Zachowanie ucznia podlega ocenie w szkole i poza szkołą (wycieczki, zawody, itp.)
     7. Uczeń otrzymuje:

      

     Punkty dodatnie

     za zachowania pozytywne

     +

     Punkty ujemne

     za zachowania negatywne

     -

      

     1. Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy z podziałem na szczeble (każdorazowo):

     a. szkolne: udział

     b. rejonowe: udział

     c. wojewódzkie: finalista

                                laureat

      

      

      

      

      

      

      

     +10

     +30

     +60

     +80

     1) Spóźnienie na zajęcia

     - 1 spóźnienie

     2)  Godziny nieusprawiedliwione

     - 1 godzina

      

     -1

      

     -2

      

     2.Konkursy wiedzy, artystyczne, ekologiczne, zawody sportowe i inne (każdorazowo):

     a. szkolne i gminne: udział

                                     1-3 miejsca, wyróżnienia

     b. powiatowe:         udział

                                    1-3 miejsca, wyróżnienia

     c. wojewódzkie:     udział

                                   1-3 miejsca, wyróżnienia

     d. ogólnopolskie:   udział

                                   1-3 miejsca, wyróżnienia

      

      

      

     +10

     +20

      

     +10

     +30

      

     +10

     +40

      

     +10

     +80

     3) Nieodpowiedni wygląd ucznia:

     - fryzura (semestralnie)

     - biżuteria stwarzająca niebezpieczeństwo

     - zbyt mocny makijaż

     - ozdobione paznokcie innym kolorem niż pastelowy

     - strój, np.: zbyt krótka spódnica lub spodenki, głęboki dekolt, odkryty brzuch

     (każdorazowo)

      

     -10

     -5

     -10

     -10

      

     -5

      

     3. Działania na rzecz innych np. działalność charytatywna, na rzecz środowiska, wolontariat (działania udokumentowane)

      (każdorazowo)

     +10

     4) Brak identyfikatora (każdorazowo – 1 raz w ciągu dnia)

     -3

      

     4. Udział w Poczcie Sztandarowym

     (każdorazowo)

     +20

     5) Brak szacunku do symboli narodowych i religijnych (każdorazowo)

     -15

      

     5. Systematyczny i czynny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i zajęciach projektowych np. AMI (semestralnie za każde zajęcia)

     +15

     6) Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych (każdorazowo)

     -5

      

     6. Udział w zespole Alter - Creo:

     - występy w szkole (każdorazowo)

     - występy poza szkołą (każdorazowo)

      

     +5

     +10

     7) Używanie wulgarnych słów, gestów lub rysunków (każdorazowo)

     -5

      

     7. Czynny udział i pomoc w organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych (każdorazowo)

      

     +10

     8) Niszczenie mienia szkolnego (każdorazowo)

     -10

      

     8. Aktywny udział w pracach samorządu

     - klasowego (semestralnie)

     - szkolnego (semestralnie)

      

     +10

     +15

     9) Pisanie po ławkach (każdorazowo)

     -5

      

     9. Udział w realizacji projektu (w zależności od zaangażowania i wkładu)

     max +20

     10) Przeszkadzanie, jedzenie i picie na lekcji (każdorazowo)

     -5

      

     10. Pomoc koleżeńska na terenie szkoły lub poza nią (każdorazowo)

     do +20

     11) Ubliżanie koledze, zaczepki słowne (każdorazowo)

     -10

      

     11. Działania porządkowe na rzecz klasy lub szkoły (każdorazowo)

     +5

     12) Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc, bójki uczniowskie (każdorazowo)

     do -20

      

     12. Wyjątkowa kultura osobista, dobre maniery (semestralnie)

     +10

     13) Plucie (każdorazowo)

     -5

      

     13. Schludny i zadbany wygląd – ubiór, fryzura (semestralnie)

     +10

     14) Zaśmiecanie terenu szkoły i brak reakcji na zwracaną uwagę (każdorazowo)

     -5

      

     14. 100 % frekwencja (semestralnie)

     +20

     15) Wychodzenie poza teren szkoły oraz opuszczanie zajęć lekcyjnych bez pozwolenia nauczyciela (każdorazowo)

     -20

      

     15. Brak godzin nieusprawiedliwionych (semestralnie)

     +30

     16) Używanie telefonu komórkowego, sprzętu grającego, aparatu, kamery itp. podczas zajęć lekcyjnych (każdorazowo)

     -10

      

     16. Systematyczne noszenie identyfikatora w widocznym miejscu (semestralnie)

     +15

     17) Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych (każdorazowo)

     -10

      

     17. Promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji (każdorazowo)

     +15

     18) Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów lub innych osób (każdorazowo)

     -10

      

     18. Aktywny udział w zbiórkach organizowanych na terenie szkoły, np. zakrętki do butelek, zużyte baterie, pomoce zbierane przez wolontariat i inne (semestralnie) – punkty przyznaje wychowawca

     do +30 (w zależności od ilości)

      

     19) Niewykonanie polecenia nauczyciela (każdorazowo)

     do -10

      

     19. Aktywny udział w przedsięwzięciach Klubu Dżentelmena i Dziewczyny z klasą

     +20

     20) Nieuszanowanie cudzej własności (każdorazowo)

     -10

      

     20. Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

     +5

     21) Kłamstwo (każdorazowo)

     -10

      

     21. Pomoc nauczycielowi (każdorazowo)           

     +5

     22) Kradzież, wymuszenie (każdorazowo)

     -30

      

     22. Udział w imprezach w czasie wolnym od nauki

     +15

     23) Fałszowanie dokumentów (zwolnienia, usprawiedliwienia, dziennik, legitymacja szkolna, identyfikator) (każdorazowo)

     -30

      

     23. Pochwała Dyrektora szkoły

     +50

     24) Ściąganie i odpisywanie prac (każdorazowo)

     -10

      

     24. Punkty do dyspozycji wychowawcy

     do +100

     25) Posiadanie, palenie papierosów w tym

     e-papierosów w szkole i na terenie przyszkolnym (każdorazowo)

     -20

      

      

      

     26) Posiadanie, picie alkoholu w szkole (każdorazowo)

     -50

      

      

      

     27) Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków oraz środków odurzających w szkole (każdorazowo)

     -50

      

      

      

     28) Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu własnemu i innych (każdorazowo)

     -20

      

      

      

     29) Przynoszenie, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (noże, zapalniczki itp.) (każdorazowo)

     -20

      

      

      

     30) Niezrealizowanie projektu edukacyjnego, w którym zdeklarował swój udział

     -20

      

      

      

     31) Odłączanie przewodów komputera lub wyłączanie komputera w czasie pracy (każdorazowo)

     -5

      

      

      

     32) Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego.

     -5

      

      

      

     33) Niezwrócenie książki do biblioteki na koniec roku szkolnego lub kluczyka z żetonem do szafki

     -20

      

      

      

     34) Nagana Dyrektora

     -50

      

      

      

     35) Inne skandaliczne zachowania ucznia

      

     Wg uznania wychowawcy i Dyrektora

      

      

      

     36) Posiadanie, picie napojów energetycznych w szkole (każdorazowo)

     - 20

      

      

      

     37) Posiadanie i zażywanie w szkole środków farmakologicznych niezgłoszonych wychowawcy, wychowawcy wspomagającemu lub Dyrektorowi szkoły (każdorazowo)

     - 20

      

      

     1. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie uzyskanej liczby punktów wpisanych w elektronicznym dzienniku LIBRUS,  po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
     2. Wszystkie uwagi i osiągnięcia mające wpływ na punktację muszą znajdować się w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
     3. Wychowawca ustala i podaje do wiadomości uczniom semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania na co najmniej siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

      

      

      

      

     Załącznik nr 5

      

      

      

     Ostróda, dn. ......................................

      

      

      

      

     WNIOSEK

     o przyznanie NAGANY

      

          Wychowawca, wychowawca wspomagający, pedagog *) składa wniosek  do dyrektora szkoły / wicedyrektora przyznanie nagany z wpięciem do arkusza ocen 

      ucz. …………………………………………………………………. kl. ……………...

      

      

     Uzasadnienie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

      

      

      

     ……………………………………

                                                                                               / Podpis /

     *) niepotrzebne skreślić

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 6

      

      

      

     Ostróda, dn. ......................................

      

      

      

      

     WNIOSEK

     o przyznanie POCHWAŁY

      

             Wychowawca, wychowawca wspomagający, pedagog *) składa wniosek  do dyrektora szkoły/ wicedyrektora o przyznanie pochwały z wpięciem do arkusza ocen 

                 ucz. …………………………………………………………………. kl. ……………...

      

      

     Uzasadnienie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

      

      

      

     ……………………………………

                                                                                                            Podpis

     *) niepotrzebne skreślić”