• Regulamin szkoły

    • Regulamin

     Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

      

     Podstawa prawna

     Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły, obowiązujące  w szkole regulaminy oraz zarządzenia Dyrektora Szkoły.

      

     ROZDZIAŁ I: Organizacja pracy szkoły

     § 1

      

     1. Budynek szkoły jest otwarty od godz. 730 do2000, w czasie imprez szkolnych i spotkań z rodzicami do godz. 2000...

     2. Osoby nie będące pracownikami szkoły mogą wejść na teren szkoły po uprzednim wylegitymowaniu się na portierni.

     3. Sekretariat przyjmuje interesantów od godz.7.30 do15.30.

     4. Biblioteka, pedagog szkolny, logopeda oraz pielęgniarka szkolna  pracują wg harmonogramów wywieszonych na drzwiach gabinetów.

     5.  Świetlica szkolna  funkcjonuje od godz.6.50 do..16.00, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Świetlicy.

     6. W szkole działa stołówka szkolna. Uczniowie korzystają ze stołówki  zgodnie z określonym regulaminem .

      

     Zajęcia  edukacyjne

     § 2

      

     Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się w godzinach od 8,00 do 15,25 , w systemie jednozmianowym.

     Godziny zajęć

     Czas trwania

     1

     8.00 - 8.45

     2

     8.55 - 9.40

     3

     9.50 - 10.35

     4

     10.45- 11.30

     5

     11.45- 12.30

     6

     12.50- 13.35

     7

     13.45 -14.30

     8

     14.35 -15.20

      

     1.  Przerwa obiadowa trwa 15 min., a pozostałe po 10 minut.

     2.  Harmonogram zajęć lekcyjnych, w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie, po uprzednim pisemnym poinformowaniu uczniów oraz rodziców

     3.  W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z obowiązującym regulaminem dyżurów.

     4.  Uczniowie podczas przerw opuszczają klasy.

     5.  Podczas przerw należy wywietrzyć pomieszczenie , w którym odbywały się zajęcia.

     6. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać w  pomieszczeniu tylko  w obecności nauczyciela.

      

     Zajęcia pozalekcyjne

      

                 § 3

     1.  Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

     2. Uczniowie mają prawo wyboru zajęć stosownie do swoich zainteresowań i możliwości, z zastrzeżeniem  pkt.3 i 6.

     3. Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne  są obowiązkowe dla uczniów, którzy zostali na nie skierowani przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, logopedę oraz na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. .

     4. Dyrektor może ograniczyć prawo udziału w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań -  uczniowi, który:

     a) narusza dyscyplinę na  tych zajęciach, utrudniając ich prowadzenie

     b) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa

     c) otrzymał karę w oparciu o obowiązujący w szkole system kar i nagród.

     5. Za zajęcia organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych   odpowiedzialność ponosi prowadzący nauczyciel po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

      

     ROZDZIAŁ II:   Porządek i dyscyplina pracy uczniów

     § 4

      

     1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia lekcyjne przewidziane w planie lekcji.

     2. Uczniowie spóźniający się na lekcje, natychmiast udają się do klas, w których odbywają się zajęcia.

     3. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się pod salą lekcyjną i oczekują na przyjście nauczyciela.

     4. Po zakończonych lekcjach należy zostawić w sali porządek, zamknąć klasę. Po ostatniej lekcji krzesełka należy ustawić na stolikach.

     5. Uczniowie korzystają z toalety wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych.

     6. Podczas lekcji nauczyciel zezwala na korzystanie z toalety tylko w uzasadnionych przypadkach zdrowotnych zapewniając uczniowi  nadzór ze strony personelu obsługi, który w czasie zajęć przebywa na korytarzu.

      

      

     Opuszczanie terenu szkoły

     § 5

      

     1. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

     2. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach odbywa się na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) z podaniem przyczyny lub na podstawie zwolnienia lekarskiego, dostarczonych w terminie 7  kolejnych dni po zakończeniu nieobecności.Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu następuje:

     a) poprzez osobisty odbiór dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych), po wyrażeniu zgody przez wychowawcę lub nauczyciela danych zajęć.

     b) na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów)

     3. Zabrania się spędzania przerw na boisku szkolnym w dni deszczowe oraz w okresie zimowym. O spędzaniu przerw śródlekcyjnych na podwórku szkolnym decydują nauczyciele dyżurujący.

      

      

     Wyposażenie i ubiór szkolny

     § 6

      

     1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów wyposażenia szkolnego:

     a)  podręczników i przyborów szkolnych wg wykazu przedstawionego przez nauczycieli,

     b)  stroju gimnastycznego: biała koszulka, spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe,

     c)  stroju odświętnego: biała bluzka (koszula), granatowa spódnica (spodnie),

     d)  obuwia zmiennego.

     2. Podczas uroczystości szkolnych ujętych w kalendarzu szkolnym lub wyznaczonych przez dyrektora szkoły obowiązuje uczniów odświętny strój szkolny: biała bluzka (koszula), granatowa spódnica (spodnie).

     3. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny określony przez nauczyciela wychowania fizycznego.

     4. Wygląd i ubiór szkolny ucznia winien być stosowny  do okoliczności pobytu ucznia w szkole.

     5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone do szkoły.

     6. Zabrania się uczniom:

     a)  używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

     b)  noszenia szalików i emblematów sportowych

     c)  noszenia na szyi „smyczy” z kluczami

     7. Każdy uczeń ma obowiązek zostawiania okrycia wierzchniego i obuwia w szatni  oraz noszenia obuwia zmiennego w budynku szkolnym.

      

     Porządek na terenie szkoły

     § 7

      

     1.Uczniowie poszczególnych klas zobowiązani są do utrzymania porządku  w swoich salach lekcyjnych. Za kontrolę realizację tego obowiązku   odpowiedzialny jest  nauczyciel uczący w danym pomieszczeniu.

      

     2. Uczniowie  mogą  dekorować swoje pomieszczenia lekcyjne,w uzgodnieniu z nauczycielem opiekującym się daną salą.

     3. Dyżurni klasowi wykonują swoje zadania przed rozpoczęciem lekcji zgodnie  zobowiązującymi zasadami w obecności nauczyciela.

     4. Uczniowie wspólnie z nauczycielem prowadzącym  zobowiązani są do należytej  opieki nad swoimi klasowymi hodowlami i roślinnością.

      

     ROZDZIAŁ III: System kar i nagród

     § 8

      

     1. Uczeń może być nagrodzony zgodnie z obowiązującym w szkole  systemem nagród zapisanym w statucie szkoły.

     2. Uczeń może być ukarany zgodnie z obowiązującym w szkole systemem kar zapisanym w statucie szkoły oraz Programie Wychowawczym Szkoły.

      

     ROZDZIAŁ IV: Inne postanowienia

     § 9

      

     1. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność:

     a)  wychowawca

     b)  pedagog szkolny lub opiekun Samorządu Uczniowskiego

     c) dyrekcja szkoły

     2. Wychowawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat osiągnięć szkolnych ucznia tylko rodzicom (prawnym opiekunom), kuratorom sądowym.

      

     Postanowienia końcowe

     §10

      

     1.Regulamin szkoły wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

     2. Do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest dyrektor szkoły.

     3.Dyrektor dokonuje zmian po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

     4.Zmiany w regulaminie dokonywane są w formie pisemnych aneksów.

      

     Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2008 r.