• Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

    • Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

     W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Obecnie przyjęto, że:


     Szkoła

     * Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

     * Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

     * Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
     Promująca

     * Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

     * Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
     Zdrowie

     * Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.

     * Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

      

     W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

     - uczniowie,
     - nauczyciele,
     - rodzice,
     - inni pracownicy szkoły,
     - inne osoby ze społeczności lokalnej.


     Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
     Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

     Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

     1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
     2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
     3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

      

     Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
     Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
     Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

     • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
     • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
     • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
     • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
     • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
     • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
     • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

      

     MATERIAŁY SZKOLENIOWE

      

     Poradnik dla Szkół Promujących Zdrowie  - 21.09.2016 r.pdf

     Poradnik_SzPZdrowie_pdf

     Narzedzia_do_autoewaluacji_SzPZ  .28.10.2016.docx

                                                                                          

      

             
                     Standardy szkoły promującej zdrowie 

     Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

     1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
     2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
     3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
     4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

       

       Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

     • Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.
     • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

                                                       

      

     Koncepcja_i_zasady_tworzenia_Szkoły_Promującej_Zdrowie.pdf