• REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ

    • INFORMACJA O TERMINACH I ZASADACH ZAPISU DZIECI DO KLASY SPORTOWEJ

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie

     informuje, iż w dniach

     01.03.2022 r. - 11.03.2022 r., w godzinach 7:30 – 15:30

      

     w sekretariacie szkoły będą wydawane i przyjmowane:

     • Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy sportowej.

      

     Kandydatem do klasy sportowej może być uczeń, który:

      

     • w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie,
     • wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
     • wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza sportowego,
     • osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
     • jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego

      

     Wymagana dokumentacja dziecka:

      

     • wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka o przyjęcie do klasy sportowej,
     • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiani sportu,
     • świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza obwodu szkoły),
     • pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów ucznia).

      

     Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic / opiekun prawny dziecka.

      

     Podanie_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_czwartej_sportowej_2022.docx