Nawigacja

Statut Szkoły WZO Struktura organizacyjna szkoły Regulamin szkoły Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników szkolnych

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

 

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

w Ostródzie

(tekst ujednolicony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE……………………………..……………………………………………………………………………….4

DZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY………………………………..………………………………………………………………………….…….6

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły…………………………………………….…….……………………………………………………………….6

Rozdział 2 Formy realizacji zadań szkoły………………….…………………………………………………………………………………11

Rozdział 3 Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły……………………..………………………………………………….12

DZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE………………………………………………..……………………………………….12

Rozdział 1 Dyrektor szkoły……………………………………………………………………………………..…………………………………..13

Rozdział 2 Rada pedagogiczna…………………………………………………………………………….……….…………………………….14

Rozdział 3 Samorząd uczniowski………………………………………………………………….…………….………………………………15

Rozdział 4 Rada rodziców……………………………………………………………………………….…………………….……………………16

Rozdział 5 Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

DZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY……………………………………………….…………………………….……………………..18

Rozdział 1 Ogólne zasady funkcjonowania szkoły………………………………………………….…………….……………………..18

Rozdział 2 Zasady organizacji zespołów nauczycielskich……………………………………………….…….………………………22

Rozdział 3 Organizacja świetlicy szkolnej………………………………………………………………….………….………………….…24

Rozdział 4 Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę……………………..……………….25

Rozdział 5 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego…………………………………..………28

Rozdział 6 Organizacja biblioteki szkolnej………………………………………………………………………………………..…………29

Rozdział 7 Działalność innowacyjna szkoły…………………………………………………………………………………….…..………32

Rozdział 8 Współpraca szkoły z rodzicami……………………………………………………………………………….………….………33

Rozdział 9 Organizacja stołówki szkolnej……………………………………………………………………………….…….…………….35

Rozdział 10 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole……………………………..……………………..…………….…36

Rozdział 11 Organizacja opieki nad uczniami niepełnosprawnymi…………………………………………………….……….39

DZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY……………………………………….……………………….………………..41

Rozdział 1 Prawa i obowiązki nauczycieli…………………………………………………………………….….………………………….41

Rozdział 2 Wychowawca oddziału………………………………………………………………………………..…………………………….44

Rozdział 3 Nauczyciele specjaliści…………………………………………………………………………..…………………………………..45

Rozdział 4 Pracownicy obsługi i administracji………………………………………………………..……………………………………47

DZIAŁ VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW…………………………………..……………………….48

Rozdział 1 Ogólne zasady oceniania……………………………………………………………………….………….……………………….48

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów…………………………………………….…………………….………….…50

Rodzaje ocen szkolnych………………………………………………………………….……………………………………………………..……51

Jawność ocen…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…51

Uzasadnianie ocen…………………………………………………..…………………………………………………………………………………52

Formy pracy ucznia…………………………………………………………..……………………………………………………………………..…53

Rozdział 2 Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII………………………….………………………….…………………………………..53

Skala ocen z zajęć edukacyjnych i wymagania…………………………………….……….…………………………………………..…53

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów……….……………………….……………………………………………55

Wymagania edukacyjne………………………………………………………………………………………………………………………………58

Rekomendacje dotyczące pracy domowej ucznia……………….…………………………………………….………………………..59

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa…………………….………………….……………………………………………………..…61

Rozdział 3 Ocenianie uczniów w klasach I-III………………………….…………………………………….………………………….…62

Rozdział 4 Egzamin klasyfikacyjny………………………………………………….……………………….……………………………….…63

Rozdział 5 Egzamin poprawkowy…………………………………………………………………………..……………………………………64

Rozdział 6 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym…………………………………………………66

Rozdział 7 Promowanie ucznia…………………………………………………………………………….………………….…………………67

Rozdział 8 Zasady oceniania zachowania uczniów………………………………………….………….…………………………….…68

Rozdział 9 Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i tworzenia warunków do uzupełnienia                     braków………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…71

Rozdział 10 Dokumentowanie wyników………………………………………………………..……………………………………………71

DZIAŁ VII UCZNIOWIE…………………………………………………………………………………….……………………….………………...71

Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia………………………………………………………………………..………………………………...71

Rozdział 2 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia……………………………..…………………………74

Rozdział 3 Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej                 nagrody…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

Rozdział 4 Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary………………..…………..…76

Rozdział 5 Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły…………………………………………..…….…80

DZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………….…………………………….………….81

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostródzie, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

1) Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2 ) Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 3. niniejszego statutu.

   2.  Szkoła funkcjonuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Ostródzie.

   3.  Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Kościuszki 14 w Ostródzie.

 1. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Ostródzie .
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Ostródzie;
 2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie;
 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ostródzie;
 4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
   Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty;
 5. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
 6. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 7. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
 8. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 10. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych
  i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
 11. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
  w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
 12. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
  i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 13. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 14. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 15. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
 16. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 17. indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 18. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu
  dydaktyczno – wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1

Cele i zadania szkoły

§ 3.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 przy współpracy z rodzicami poprzez:

 1. zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowania;
 5. wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 6. wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.
 1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską  o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
 2. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
  1. w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
   1. wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
   2. niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
   3. wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
   4. swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
   5. swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;
  2. w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
   1. indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego potrzebującego,
   2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
   3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
   4. objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeutyczną;
  3. w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:
   1. tworzenie kół zainteresowań,
   2. pracę z uczniem zdolnym,
   3. proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą,
   4. organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;
  4. w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
   1. prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania,
   2. organizowanie zajęć integracyjnych,
   3. zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki,
   4. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
   5. współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
   6. współpracę z organami policji i straży miejskiej,
   7. zapewnianie możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,
   8. umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,
   9. zorganizowania stołówki szkolnej oraz świetlicy;
  5. w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza
   terenem szkoły organizowanych przez szkołę:
   1. wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
   2. współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela – organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane,
   3. zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,
   4. zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, niepełnosprawności uczniów i ich wieku,         
   5. ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;
  6. w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej:
 1. współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,
 2. objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym,
 3. pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,
 4. zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
 7. szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.,
 8. uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,
 9. dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
 10. umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
 11. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie
  z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie,
 12.  przestrzeganie praw ucznia,
 13.  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji,
 14. sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
 15. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego,
 16. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;
  1. w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom:
   1. zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem,
   2. zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo –wychowawczych,
   3. organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych;
  1. w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną:
   1. rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej,
   2. udzielanie pomocy formalno – prawnej zainteresowanym nauczycielom;
  2. w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:
   1. organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
   2. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym,
   3. tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział w uroczystościach szkolnych,
   4. zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
   5. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa
    w życiu społecznym;
 1. w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego:
   1. realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
   2. sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
   3. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
   4. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
   5. współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia
    i działania w społeczności lokalnej,
   6. analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły,
   7. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;
 2. w zakresie organizowania wolontariatu w szkole:
   1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
   2. uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
   3. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
   4. uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
   5. kształtowanie postaw prospołecznych,
   6. kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
   7. podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblioteki szkolnej,
   8. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
 3. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
   1. prowadzenie strony internetowej szkoły,
   2. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
   3. przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
   4. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,
   5. udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata” oraz programach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”,
   6. promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci;
 4. w zakresie doradztwa zawodowego:
   1. systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
   2. pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
   3. prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
     i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej.
 1. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 2. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez:
  1. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
   w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
  2. zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
  3. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
   w życiu rodzinnym i społecznym;
  4. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

 

Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły

§ 4.

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
   1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
    w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
   2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 4. zajęcia z doradztwa zawodowego.
 1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.
 2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły,

     za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
    i rady rodziców.

 

 

 

Rozdział 3

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

§ 5.

1. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
 3. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo – profilaktycznego, wychowawca oddziału  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia  go z rodzicami oddziału.
 4. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 6.

Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. samorząd uczniowski;
 4. rada rodziców.

 

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

§ 7.

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  2. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
  3. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  5. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
  6. przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród;
  7. zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;
  8. współdziałanie ze szkołami wyższymi  w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  10. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
  11. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
  12. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
  13. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
  14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                

  i innych pracowników.

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 2. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa                   w § 6 pkt 2, 3, 4.

§ 8.

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora.

 1. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

§ 9.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
  z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy
  szkoły;
 1.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2.  projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4.  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

Rozdział 3

Samorząd uczniowski

§ 10.

1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.
 2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów
  i treści obraźliwych dla czytelników;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 11.

 

Rozdział 4

Rada rodziców

§ 11.

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 5;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 12.

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

 1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 2. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
  do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 1. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 2. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.
 3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 4. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

 

§ 13.

    1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 

 

 

 

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Rozdział 1

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły

§ 14.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego

    roku.

 1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 4. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach

            liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 1.   W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w §14 ust. 6.
 2.   Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w §14 ust. 7, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w §14 ust. 6 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 3.    Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie   więcej niż o 2 uczniów.
 4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona  zgodnie z  §14 ust. 8 i 9, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 5. Oddziałem opiekuje się wychowawca.

§ 15.

1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacyjny szkoły, uwzględniający ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia
  i higieny pracy.
 3. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w liczbie 6 dla szkoły podstawowej.
 5. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostają zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski i podane do ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku.
 6.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26 osobowych.
 9. W szkole tworzone są oddziały sportowe, których zasady naboru i funkcjonowania określa regulamin oddziałów sportowych.
 10. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych,
  w szczególności przez:
   1. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład zajęć dydaktycznych był dostosowany do popołudniowych zajęć sportowych w klubach;
   2. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania.

12. Terminy naboru uczniów do klas pierwszych oraz oddziałów sportowych regulują obwieszczenia Burmistrza Miasta Ostróda.

13 Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych określają odrębne przepisy.

§ 16.

1. Szkoła może przyjmować  studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

 

§ 17.

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 18.

1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

   1. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest przez rodziców osobie, którą wskaże dyrektor lub w miejscu wskazanym przez dyrektora.
   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.

 

§ 19.

       1. W szkole obowiązującą formą dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne jest dziennik elektroniczny.
       2. Nauczycieli, uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:
  1. każdy nauczyciel, uczeń i rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z informacji zawartych w dzienniku za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu;
  2. każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta i za zniszczenia zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.
  3. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego określają „Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania”.

 

§ 20.

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV - VIII w szkole organizowane są zajęcia edukacyjne:            Wychowanie do życia w rodzinie.
 2. Udział ucznia w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły
  w formie pisemnej rezygnację z udziału ich dziecka w zajęciach.
 4. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie szkoły lub zwalniani przez rodziców, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 21.

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

 1. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli
  ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.
 2. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.
 3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 5. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są
  w dziennikach zajęć innych.
 6. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów
  i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział 2

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

§ 22.

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły,
w zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły.

 1. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
 2. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia dyrektorowi szkoły propozycje:
 1. w przypadku uczniów klas I – III, jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy;

 1. w przypadku uczniów klas IV – VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub

     materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału;

 1. materiałów ćwiczeniowych.
 1. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny:
  1. do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV – VIII;
  2. w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
  3. w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 1. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.
 2. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala:
 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

Rozdział 3

Organizacja świetlicy szkolnej

§ 23.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki,
w szkole zorganizowana jest świetlica szkolna.

 1. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców             i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
 2. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
 3. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do sekretariatu szkoły w terminie określonym przez dyrektora szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.
 4. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulaminem.
 5. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:
 1. pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych;
 3. organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo – profilaktycznym;
 4. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;
 5. stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
  kultury życia codziennego;
 6. rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym
  zakresie;
 7. wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia;
 8. rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej;
 9. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
 10. umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach;
 11. współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej,

także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi;

 1. współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 1. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.
 2. W planie pracy uwzględnia się następujące formy zajęć: czytelnicze,
    plastyczno – techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia
    rekreacyjno – sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.

 

Rozdział 4

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

§ 24.

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6.

 1. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku

 przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.

 1. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi

 obowiązującymi w szkole.

 1. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji.
 2. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej                   i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia
  i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
 4. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
 5. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
 6. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje

wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.

 1. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
 3. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać

pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

 

§ 25.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów
przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.
W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.

 1. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych

dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem:

   1. uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej;
  1. uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia
   do chwili ich zakończenia.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
  z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
  1. nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;
  2. nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia
   - za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi;
  3. nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej – za uczniów przebywających
   pod jego opieką.
 3. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu
  przy sali, w której będą mieli zajęcia.
 4. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może:
   1. na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:
  1. należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami,
  2. uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.
 5. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu.
 6. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się w miejsce lub do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 7. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
 8. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania
  z boiska oraz zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.
 10. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się
  za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub  poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
 11. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.
 12. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie
  w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają prawo kontrolowania osób wchodzących na teren placówki.
 14. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej.
 15. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.
 16. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję.
 17. Zabrania się uczniom przebywania na boisku szkolnym bez opieki nauczycieli lub rodziców.
 18. Zabrania się uczniom wchodzenia na parking dla pracowników szkoły.
 19. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły.
 20. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 21. Szkoła  pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.
 22. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub nauczyciela, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych szkoły.

§ 26.

1. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.

 1. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział 5

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 27.

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.

2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawodowego, o którym mowa w § 51, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.
Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.

 1. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych
  do różnorodnych zakładów i instytucji.

 

Rozdział 6

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 28.

1.  Biblioteka szkolna jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza i innych nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

  2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

  3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2.  Biblioteka  uczestniczy  w  pełnieniu  podstawowych  funkcji  szkoły:  dydaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej  i  kulturalno – rekreacyjnej.

 1.  Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 2. Praca biblioteki szkolnej jest ukierunkowana na:
   1. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
   2. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspierających nauczycieli w realizacji programów nauczania;
   3. koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowujące uczniów do korzystania z różnych mediów.

§ 29.

1.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

1)  zapewnia pomieszczenie i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2)  zapewnia właściwą obsługę biblioteki i zatwierdza przydział czynności  dla bibliotekarza;

3)  zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, informując bibliotekarza na początku roku budżetowego o wysokości kwoty przyznanej bibliotece;

4)  kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów;

5)  ustala, w porozumieniu z bibliotekarzem, tryb postępowania, zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;

6)  powołuje komisję do szacowania wartości darów oraz selekcji księgozbioru;

7)  hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza;

8)  zatwierdza regulamin biblioteki;

9)  co cztery lata zarządza skontrum zbiorów biblioteki i odpowiada za jego organizację;

10)  odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki przy zmianie bibliotekarza;

11)  inspiruje grono pedagogiczne do współpracy z biblioteką w wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

 

§ 30.

1. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń (wypożyczalni z czytelnią i Internetowego Cen-

   trum Informacji Multimedialnej).

   1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
   2. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.
   3. Zasady korzystania z ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej) określa regulamin ICIM.

§ 31.

 

   1. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
  1. wydawnictwa informacyjne;
  2. podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli;
  3. książki pomocnicze (z zakresu dydaktyki i wychowania);
  4. literaturę popularnonaukową i naukową;
  5. beletrystykę pozalekturową;
  6. wydawnictwa albumowe;
  7. prasę dla uczniów i nauczycieli;
  8. inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania;
  9. dokumenty audiowizualne;
  10. edukacyjne programy komputerowe, pomoce dydaktyczne;
  11. pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego.
 1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy uczeń winien zwrócić wypożyczone książki i podręczniki z biblioteki szkolnej.
 2. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 3. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić, względnie ofiarować w zamian inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
 4. Zagubiony lub zniszczony podręcznik czytelnik powinien odkupić lub wpłacić na konto organu prowadzącego równowartość podręcznika; tryb postępowania reguluje regulamin korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Książki pozyskane z innych źródeł, podarowane przez czytelników, bibliotekarz i powołana komisja wycenia i wpisuje na stan biblioteki, sporządzając protokół.

 

§ 32.

1. Biblioteka szkolna czynna jest w czasie trwania zajęć lekcyjnych, zgodnie z organizacją roku

    szkolnego.

   1. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
   2. Czas udostępniania powinien wynosić 2/3 czasu pracy nauczyciela bibliotekarza;
   3. Pozostały czas pracy bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, opracowywaniem i konserwacją zbiorów.
   4. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania skontrum.

 

§ 33.

    1. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek:
  1. w zakresie pracy pedagogicznej
 1. udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni,
 2. prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów biblioteki i czytelnictwa,
 3. udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb i zainteresowań czytelników,
 1. współorganizować pracę zespołu uczniów współpracujących z biblioteką,
 2. współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań oraz z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej i w przygotowaniu uczniów  do samokształcenia,
 3. prowadzić różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;
  1. w zakresie prac organizacyjno – technicznych
   1. gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i  potrzebami placówki,
   2. przeprowadzać selekcję zbiorów przy współudziale nauczycieli,
   3. prowadzić ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,    
   4. opracowywać zbiory,
   5. organizować warsztat działalności informacyjnej,
   6. prowadzić dokumentację pracy biblioteki,
   7. planować pracę, składać półroczne i roczne sprawozdanie z pracy biblioteki, oceny stanu czytelnictwa w szkole,
   8. doskonalić swój warsztat pracy,
   9. troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
  2. w innym zakresie
   1. dokonywania z działem księgowości dwa razy w roku, na koniec roku kalendarzowego i na koniec roku szkolnego, porównania zapisów wynikających z księgi inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki),
   2. współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi środowiska,
   3. proponowania innowacji w działalności bibliotecznej i kulturalno – wychowawczej

szkoły,

   1. prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami

uczniów i własnymi umiejętnościami.

 

Rozdział 7

Działalność innowacyjna szkoły

§ 34.

 1.  Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwaną dalej „innowacjami”.

 1. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 2. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 4. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
 5. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 6. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 7. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
 8. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. opinii rady pedagogicznej;
 3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 1. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.

Rozdział 8

Współpraca szkoły z rodzicami

§ 35.

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

 1. organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;
 2. prowadzenie konsultacji dla rodziców, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
 3. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych;
 4. włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 5. włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
 6. udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
 7. możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
 1. Rodzice mają prawo do:
 1.  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
 2. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 3. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły
  z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 4. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 5. wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;
 6. żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
 7.  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;
 8. zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
  z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
 9. pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły;
 10. do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 1. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
 3. angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
 4. przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
 5. osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
 6. poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
 7. systematycznego kontrolowania frekwencji, zachowania oraz osiągnięć swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny;
 8. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 9. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
    1. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
 1. objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
 2. odroczenie obowiązku szkolnego;
 3. przyspieszenie obowiązku szkolnego;
 4. objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
 5. objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
 6. realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przedstawia rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 2. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora            szkoły.
 3. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę            e-mailową lub dziennik elektroniczny.

§ 36.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 37.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 9

Organizacja stołówki szkolnej

§ 38.

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

 1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1.  W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli świetlicy, ustalając ich harmonogram. Na każdej z przerw obiadowych dyżuruje co najmniej jeden nauczyciel świetlicy.

 

 

 

 

 

Rozdział 10

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

§ 39.

Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i warunków środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

§ 40.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1)  z niepełnosprawności;

2)  z niedostosowania społecznego;

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)  ze szczególnych uzdolnień;

5)  ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)  z zaburzeń zachowania lub emocji;

7)  z zaburzeń komunikacji językowej;

8)  z choroby przewlekłej;

9)  ze zdarzeń traumatycznych, sytuacji kryzysowych;

10)         z niepowodzeń edukacyjnych;

11)         z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12)         z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 41.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w toku bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych:

a)    korekcyjno-kompensacyjnych,

b)    logopedycznych,

c)    rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

d)    innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

5)    zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

6)    warsztatów,

7)    porad i konsultacji,

8)    klas terapeutycznych,

9)    zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.

§ 42.

    1.   Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
    2.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników nie może przekraczać 8 osób.
    3.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób.
    4.  Zajęcia logopedyczne prowadzone są dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4 osób.
    5.  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
    6.  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 osób.

§ 43.

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

 1.  Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 2.  O ustalonych dla ucznia formach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, okres udzielania pomocy i wymiar godzin uwzględniane są w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3.   Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi, terapeutycznymi, psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

§ 44.

1.   Szkoła udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniom.

 1.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady;

2) konsultacje;

3) warsztaty;

4) szkolenia.

§ 45.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

  1. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne;
  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:
   1. rodzicami uczniów,
   2. poradniami      psychologiczno-pedagogicznymi,      w         tym      poradniami             specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
   3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
   4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
   5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

 

§ 46.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. Dyrektora szkoły;
  4. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne;
  5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  6. poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
  7. asystenta edukacji romskiej;
  8. pomocy nauczyciela;
  9. pracownika socjalnego;
  10. asystenta rodziny;
  11. kuratora sądowego;
  12. asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy;
  13. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 47.

Szkoła gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologicznopedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozdział 11

Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

§ 48.

1.  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołu   je zespół, złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 

 

 

 1. Program, o którym mowa w ust. 1 określa:
  1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,
  2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w zależności od potrzeb,
  3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
  4. działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  5. zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
  6. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,
  7. rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,
  8. wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału, nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 3. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeb modyfikuje program.

§ 49.

1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą nauczyciele lub specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

3. Zadania, z zakresu kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, są realizowane we współpracy z:

  1. rodzicami;
  2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz specjalistycznymi;
  4. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 50.

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor szkoły.
 3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych                w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

 

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 51.

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:

 1.    poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
 2.    swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

 1.   wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania;
 2.   wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 3.   korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 4.   pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych

z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:
 1.  zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;
 2. angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły;
 3. zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz

         wykonywanych zadań organizacyjnych;

 1. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
 2. kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
 3. pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju;
 4. umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
 5. uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 6. zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
 7. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
 8. ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjne ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
 9. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;
 10. zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
 11. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
 12. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 13. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole;
 14. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów              i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;
 15. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
 16. chronienie danych osobowych swoich uczniów;
 17. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciel jest obowiązany:
 1. sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
 2. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 3. brać udział w zebraniach rady pedagogicznej;
 4. zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;
 5. systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
 6. indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
 7. przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;
 8.  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły;
 9. brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
 10. przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego;
 11. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 12. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
 13. niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
 14. współdziałać z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 52.

Do zadań asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy należy:

   1. wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy;
  1. wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne lub świetlicowe;
  2. pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
  3. przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub świetlicowych;
  4. opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;
  5. sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
  6. wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.

Rozdział 2

Wychowawca oddziału

§ 53.

1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
    z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
 2. Funkcję wychowawcy oddziału dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.
 3. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
 4. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
  do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 54.

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny
  i emocjonalny;
 2. umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
 3. utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
 4.  informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
 5. poinformowanie rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz o możliwościach konsultacji;
 6. prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły;
 7. opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
 8. analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
 9. dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału.
 1. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów.

§ 55.

Wychowawca oddziału ma prawo:

 1. otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;
 2. kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
 3. rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc;
 4. decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

§ 56.

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

 1. prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;
 2. informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach;
 3. efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
 4. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków;
 5. stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Nauczyciele specjaliści

§ 57.

Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy:

 1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
 2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych;
 4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
 5. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
  przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
 6. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
 7. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
 9. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym uczniów;
 10. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 11. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 12. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.

§ 58.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;
 3. współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom posiadającym opinię lub orzeczenie wystawione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

§ 59.

Do zadań doradcy zawodowego należy:

   1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
   2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
   3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
   4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
   5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
   6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 60.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 61.

Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują w każdym roku szkolnym plan swojej pracy          i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

 

Rozdział 4

Pracownicy obsługi i administracji

§ 62.

1.   W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest    

       zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymania   

       obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

 1. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
  1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  3. sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
  4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  7. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  8. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor szkoły.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 

 

 

 

DZIAŁ VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

§ 63.

1.   Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,        w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

5.       Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz              o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,                         co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3)      udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                   z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;

4)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, przyjętych w szkole;

5)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

6)      ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 64.

  1. Zasady obowiązujące w ocenianiu:

 

 1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji

 w oparciu o okresową ewaluację.

 

 

 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

§ 65.

 

  1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

 

 1.    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych                     i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
 2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej                z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 4. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

 

  1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

 

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

  1. Wychowawca oddziału jest zobowiązany do uzyskania pisemnych potwierdzeń rodziców o znajomości procedur zapoznawania z wymaganiami edukacyjnymi i PZO.

 

  1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :

 

 1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
 2. w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
 3. w formie wydruków papierowych umieszczonych na tablicach informacyjnych                              w poszczególnych salach lekcyjnych i pracowniach – dostęp w godzinach pracy szkoły;
 4. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą;

 

  1. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/ modułem, zapoznaje ucznia ustnie z wykazem umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

 

Rodzaje ocen szkolnych

§ 66.

 

  1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:

 

 1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
 2. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

Jawność ocen

§ 67.

 

  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
  2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
  3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. Każdy rodzaj ocenianej aktywności odróżniony jest innym kolorem oraz opatrzony komentarzem.

 

  1. Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji dotyczącej omawiania wyników sprawdzonych                 i ocenionych prac kontrolnych zwraca się z prośbą do nauczyciela danego przedmiotu  o możliwość wglądu do ocenionej pracy.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
 1. na zebraniach ogólnych;
 2.  w czasie konsultacji nauczycieli zajęć edukacyjnych w dniach zebrań z rodzicami;
 3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 

Uzasadnianie ocen

§ 68.

  1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
  1. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
  2. Wszystkie oceny z kontrolnych prac klasowych i testów badających kompetencje ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:

 

 Imię i nazwisko ucznia:

 Dział:

Nr

zad.

Badane umiejętności.

Uczeń:

Uczeń potrafi

Uczeń musi popracować

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Ocena : ..............................................................

Zalecenia do pracy:  ..................................................................................................................

 

................................

Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                           

  1. Powyższa informacja zwrotna sporządzana jest przez nauczyciela w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden jest dołączony do pracy natomiast drugi uczeń wkleja do zeszytu przedmiotowego i przedkłada rodzicom do podpisu.

 

  1. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

Formy pracy ucznia

§ 69.

 

  1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
 1. prace pisemne :
  1. prace klasowe badające kompetencje ucznia, obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela,
  2. sprawdziany obejmujące materiał z 3 ostatnich tematów lub z ostatniego działu tematycznego,
  3. kartkówki dotyczące ostatniego tematu (realizowanego na 1-2 godzinach lekcyjnych),
 2. praca i aktywność na lekcji;
 3. odpowiedź ustna;
 4. prace pisemne i ustne przygotowane w domu;
 5. praca w zespołach i prezentacja wyników pracy grupy;
 6. zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń;
 7. praca na lekcji (wykonywanie ćwiczeń, zadań i poleceń nauczyciela);
 8. zajęcia praktyczne (informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne);
 9. udział w konkursach i zawodach;
 10. indywidualne i grupowe prace twórcze prezentujące zdolności i umiejętności ucznia (np. gazetki tematyczne, referaty, krzyżówki);
 11. praca projektowa;
 12. twórcze rozwiązywanie problemów

Rozdział 2

 

Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII

 

Skala ocen z zajęć edukacyjnych i wymagania

§ 70.

 

 1. Sposoby oceniania:

 

 1. stopień,
 2. pochwała,
 3. plusy, minusy,
 4. punkty procentowe za testy diagnostyczne i egzaminy próbne,
 5. wyróżnienie,
 6. nagrody, dyplomy, listy pochwalne.

 

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:

 

 1. stopień celujący               -      6   -  cel;
 2. stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;
 3. stopień dobry                   -      4   -  db;
 4. stopień dostateczny         -      3   -  dst;
 5. stopień dopuszczający     -      2   - dop;
 6. stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

 

 1. Stopnie bieżące oraz klasyfikacyjne odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w postaci cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne zapisuje się w arkuszach ocen, protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. W ocenianiu bieżącym oraz śródrocznym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

 

 1. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

 

 1. Dopuszcza się w przedmiotowych zasadach oceniania z wybranych przedmiotów,  punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna   będzie wyrażona oceną w skali 1- 6.

 

 1. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się zgodnie z ich roczną organizacją ustalaną przez dyrektora, a także podczas  indywidualnych konsultacji z nimi.

 

 1.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści i umiejętności objęte programem nauczania przyjętym dla danej klasy, czyli:
 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
 3. potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę w sytuacjach zadaniowych  i w codziennym życiu;
 4. potrafi dzielić się zdobytą wiedzą;
 5. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał  tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
 6.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym                   lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia;
 7. potrafi rozwiązać zadania wykraczające poza program nauczania przyjęty                 dla danej klasy,
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

 

 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:
 1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
 2.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

 

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:
 1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie ,
 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

 

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:
 1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z        lekcji,
 2.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 71.

 

 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
 1. prace pisemne:
 1. Prace klasowe zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące większą partię materiału, trwające nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne. Termin winien być odnotowany w dzienniku elektronicznym. W tygodniu mogą odbyć się dwie prace klasowe w jednej klasie, nie więcej niż jedna dziennie.
 2. Sprawdziany obejmują materiał z 3 ostatnich tematów lub z ostatniego działu tematycznego, są zapowiadane; można je przeprowadzić nie więcej niż jeden dziennie (w tym dniu nie może być pracy klasowej) Termin winien być odnotowany w dzienniku elektronicznym. Dopuszczalne są dwa sprawdziany dziennie dla jednej grupy, jeśli klasa realizuje przedmiot w grupach w dwóch dniach.
 3. Kartkówki dotyczą ostatniego tematu (realizowanego na 1-2 godzinach lekcyjnych), są niezapowiadane. Można je przeprowadzić na każdej lekcji.
 4. Referaty,
 5. Zadania domowe.

 

 1. wypowiedzi ustne:
 1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
 2. recytacje,
 3. wystąpienia (prezentacje),
 4. samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

 

 1. sprawdziany praktyczne,
 2. zadania o cechach projektu,
 3. wyniki pracy w grupach,
 4. samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp.,
 5. aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,
 6. przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)

 

 1. Terminy oddawania ocenionych prac:

 

 1. Prace klasowe powinny być ocenione i oddane w ciągu 3 tygodni.
 2. Sprawdziany – w ciągu 2 tygodni, kartkówki – w ciągu 1 tygodnia.
 3. Zeszyty ćwiczeń i wypracowania z języka polskiego – w ciągu 2 tygodni.

 

 1. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

 

 1. Oceny niedostateczne z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, wypracowań i zeszytów ćwiczeń nieoddanych w terminie (termin przekroczony o jeden tydzień) są anulowane. Te same warunki dotyczą poprawkowych prac klasowych i sprawdzianów. W takim przypadku nie powtarza się pisania pracy klasowej lub sprawdzianu w zespole klasowym.

 

 1. Przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

 

Progi procentowe

Ocena

100% - 98%

6

97% - 95%

6-

94% - 92%

5+

91% - 87%

5

86% - 85%

5-

84% - 80%

4+

79% - 74%

4

73% - 70%

4-

69% - 64%

3+

63% - 55%

3

54% - 50%

3-

49% - 44%

2+

43% - 35%

2

34% - 30%

2-

29% - 0%

1

6. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 

7. Wobec uczniów, którzy mają obniżone możliwości intelektualne można stosować ocenę opisową.

 

8. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

 

9. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

 

10. Każda praca klasowa diagnozująca poziom opanowania wiedzy i umiejętności działu programowego / partii treści programowych / musi zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem w terminie dwóch tygodni licząc od dnia jej przeprowadzenia w zespole klasowym, do którego należy uczeń lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Brak przystąpienia przez ucznia do pracy pisemnej w dniu jej organizacji dla zespołu klasowego  nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „–”.

W przypadku braku terminowego lub uzgodnionego z nauczycielem zaliczenia  obowiązkowej pracy, nauczyciel niezwłocznie organizuje jej zaliczenie zobowiązując ucznia do uzupełnienia przedłożonego mu arkusza niezaliczonej pracy.”

 

11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym:

  „np.” – uczeń nieprzygotowany,

  „bz” – brak zadania,

  „-”  – uczeń nie pisał pracy pisemnej .

 

12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania;

 

13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

 

14. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi na początku zajęć lekcyjnych, od 1 do 3 razy w semestrze, w zależności od tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu, tj.:

 1. przy 1 godzinie tygodniowo danego przedmiotu  – prawo do jednorazowego braku  przygotowania  w semestrze,
 2.  przy 2 godzinach tygodniowo danego przedmiotu – prawo do dwukrotnego braku przygotowania  w semestrze,
 3. przy 3 i więcej godzinach tygodniowo danego przedmiotu – prawo do trzykrotnego braku przygotowania w semestrze.

W sytuacji wyczerpania liczby dopuszczalnego braku przygotowania uczeń otrzymuje minusa (-). Minusy przelicza się na oceny niedostateczne w zależności od liczby godzin w tygodniu, na których realizowany jest przedmiot (1-2 godziny w tygodniu – trzeci minus powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej, 3 i więcej godzin w tygodniu – czwarty minus powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej).

 

Wymagania edukacyjne

§ 72.

 

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

 

 1. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych   lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na  podstawie opinii ppp o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 5 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń  nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 5 jest obowiązany do obecności na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia.

 

 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego.

 

 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Rekomendacje dotyczące pracy domowej ucznia

§ 73.

           

 1. Praca domowa uczniów  ogranicza się do utrwalania i systematyzowania zdobytych wiadomości na lekcjach. Nie można, więc w żadnym wypadku koncentrować procesu uczenia się jedynie na pracy domowej.

 

 1. Formy prac domowych mogą być różne, zależnie od celu jaki chcemy osiągnąć. Powinny być to prace nieprzerastające możliwości ucznia, instruktywne, lecz nie pochłaniające czasu. Będą to:
 1. prace domowe ustne, polegające na samodzielnej wypowiedzi ucznia, wynikającej z odpowiedzi na postawione pytanie przez nauczyciela, lub umieszczone w podręczniku;
 2. prace domowe pisemne, jak np. rozwiązywanie zadań, odpowiedzi na pytania, przepisywanie zdań czy wyrazów, tworzenie słowników tematycznych, zapisywanie obserwacji, zadania z luką, wypracowania;
 3. prace domowe techniczne, jak rysowanie form odpowiednich dla danych zajęć edukacyjnych, dokonywanie obserwacji, gromadzenie fotografii, pocztówek, herbów, wykonywanie prostych przyrządów, tworzenie elementów dekoracji oraz elementów stroju, wykonywanie określonych modeli związanych z daną treścią;
 4. prace domowe pogłębiające wiedzę i rozwijające zainteresowania danym przedmiotem, tzw. prace dodatkowe tylko dla chętnych i zdolnych uczniów;
 5. prace polegające na rozwiązywaniu testów i zadań na multimedialnych platformach edukacyjnych (wydłużony czas rozwiązywania obejmujący weekend).

 

 1. Opracowanie zadania domowego powinno odpowiadać następującym założeniom edukacyjnym:

 

 1. zadanie domowe musi być celowe i dokładnie sprecyzowane,
 2. temat i rodzaj zadania powinien wynikać i mieć ścisły związek z pracą nauczyciela na lekcji,
 3. zgodnie z indywidualizacją procesu nauczania, treść i formę zadania domowego należy dostosować do poziomu i możliwości ucznia, jak również stopień trudności zadania powinien być łatwiejszy od zadań rozwiązywanych w toku zajęć edukacyjnych,
 4. na omówienie zadania domowego na lekcji należy przeznaczyć 4 - 6 minut,
 5. planować tak zadanie domowe, aby czas pracy ucznia potrzebny do wykonania zadania nie przekraczał średnio 30 minut,
 6. każda praca domowa ucznia powinna być skontrolowana przez nauczyciela w celu wyrobienia u ucznia nawyku systematyczności oraz celowości jej odrabiania,
 7. zadania jednorazowe nauczyciel może zadać po każdej jednostce lekcyjnej a uczeń wykonuje je z lekcji na lekcję,
 8. zadania długotrwałe uczeń wykonuje w przeciągu dłuższego okresu czasu; nie więcej niż dwie prace tego typu ze wszystkich zajęć edukacyjnych w tygodniu,

 

 1. nauczyciel nie zadaje pracy domowej, jeżeli uczeń nie będzie miał możliwości jej wykonania np. z powodu uczestnictwa w imprezie szkolnej, wycieczce lub zawodach sportowych oraz przed dłuższymi przerwami świątecznymi.
 2. Przy kontroli pracy domowej należy stwierdzić czy dany uczeń:
  - rozwiązał zadanie poprawnie i samodzielnie,
  - rozwiązał zadanie poprawnie, ale korzystał przy tym z pomocy,
  - rozwiązał zadanie samodzielnie, ale błędnie,
  - nie odpisał zadania ze zrozumieniem jego poprawnego rozumowania,
  - nie odpisał zadania poprawnie, bez zrozumienia jego poprawnego rozumowania,
  - odpisał zadanie błędnie, a więc nie rozumie jego treści.
 3.  Sprawdzona praca domowa powinna być opatrzona krótkim i konkretnym komentarzem, w którym zawarta będzie informacja zwrotna dotycząca sposobu wykonania pracy domowej, opis błędów, które się pojawiły, sposób ich poprawy oraz wskazówki, dodatkowe ćwiczenia umożliwiające zrozumienie zagadnienia.
 4. Nauczyciel nie zadaje obowiązkowych prac domowych na weekendy, dając możliwość wykonania takich prac tylko uczniom chętnym oraz tym, w przypadku których nauczyciel stwierdził, że powinni poprzez pracę domową podwyższyć poziom wiedzy i umiejętności lub podwyższyć ocenę z danego przedmiotu.

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

§ 74.

 

 1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy/semestry:

 

 1. I okres / I semestr z klasyfikacją śródroczną –  zgodnie z organizacją roku szkolnego,                                                                                                               
 2. II okres / II semestr z klasyfikacją roczną - zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

 1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie wynika ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych i ustalana jest według zasad określonych w § 8.

 

 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są do poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady  pedagogicznej i zapisaniu ich w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Śródroczne / roczne oceny klasyfikacyjne należy ustalić w terminie do przedostatniego piątku poprzedzającego zakończenie zajęć edukacyjnych I semestru / rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i zapisaniu ich w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym.

 

 1. O przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowaniu ucznia nauczyciele informują uczniów miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Natomiast wychowawcy informują rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia podczas zebrania z rodzicami miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poprzez przedstawienie odpowiednich zapisów w Dzienniku Wychowawcy. Rodzice potwierdzają zapoznanie z informacją własnoręcznym podpisem w Dzienniku Wychowawcy.

 

 1. Rodzic /opiekun prawny/ ucznia, który ma aktywne konto w dzienniku elektronicznym może być powiadomiony o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowaniu ucznia za pomocą wiadomości wysłanej w dzienniku elektronicznym w terminie wymienionym w ust. 5. Rodzic po otrzymaniu takiej wiadomości jest zobowiązany do wysłania informacji zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z wiadomością. W przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu wychowawca wysyła list polecony na wskazany w dzienniku adres zamieszkania rodziców.

 

 1. Ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu  poprawkowego.

 

 1.   Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej ocenyZastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 17.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

 

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z uwzględnieniem przedmiotów, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych i jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową  ocenę zachowania, otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

 

 1. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej wlicza się do średniej ocenę z religii (bez wpływu na promocję ucznia).

 

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjnym i wystawieniu oceny opisowej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele  prowadzący te zajęcia. Ocena ta nie ma wpływu na promocję ani na ukończenie szkoły.

 

 1. W okresie pracy szkoły w systemie nauki zdalnej nie stosuje się działań, o których mowa w ust.3. i ust.5.

 

 1. Jeżeli terminy opisane w  ust.3. i ust.5.  przypadają w okresie pracy szkoły w systemie nauki zdalnej to:

1. nie stosuje się powiadomień w formie ustnej, a kontakt odbywa się za pomocą e-dziennika;

2. w przypadku, o którym mowa w ust.5. stosuje się kontakt telefoniczny i odnotowuje ten fakt w dzienniku. Jeżeli nie uda się skontaktować z rodzicem telefonicznie, powiadamia się listem poleconym.

 

Rozdział 3

Ocenianie uczniów w klasach I-III

§ 75.

 1.  W klasach I – III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli uczeń
  w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej,   

   zastosować skalę ocen, o której mowa § 63 ust. 1, informując o tym uczniów
   i rodziców uczniów.

 1.   Oceniając bieżące zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania  uczniów i ich rodziców.
 2.   Ocena z religii lub etyki jest wystawiana według skali ocen, o której mowa § 63 ust. 1.

§ 76.

    Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla:

   1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
    na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
   ze względu na niepełnosprawność sprzężoną;

uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi.

 

 

 

 

Rozdział 4

Egzamin klasyfikacyjny

§ 77.

 

 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (np. konieczność pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

 

 1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,  informatyki,  zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

 

 1. Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 16.

 

 1. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych klasyfikacji rocznej ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

Rozdział 5

Egzamin poprawkowy

§ 78.

 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego.

 

 1. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  

     komisji.

 

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 7 według pełnej skali ocen.

 

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Załącznik nr 2.

 

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dniu roboczym następującym po ustaniu usprawiedliwionej przyczyny braku przystąpienia do egzaminu poprawkowego, nie później niż do końca września.

 

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§ 79.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.1 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

 

 1. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako  przewodniczący  komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

 

 1. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt.  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. 

W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

 

 1. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Załącznik nr 3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust. 8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym mowa w  ust. 2, w wyznaczonym  terminie,  może przystąpić do niego w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

 

 1. Przepisy 1-10  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego”. 

 

Rozdział 7

Promowanie ucznia

§ 80.

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:
 1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
 2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 1. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:
 1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
 2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 zdanie 2.
 2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 17.

§ 81.

 1.  Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 63 ust. 1 zdanie 2 i przystąpił do sprawdzianu ośmioklasisty, o którym mowa w § 2 pkt 12.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

§ 82.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą

     ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
  z wyróżnieniem.

§ 83.

1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

Rozdział 8

Zasady oceniania zachowania uczniów

§ 84.

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocena z zachowania w klasach I–III ma charakter opisowy.

4. Ocena z zachowania w klasach IV– VIII jest ustalana według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Nie ustala się oceny zachowania jedynie uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą i zdaje egzamin klasyfikacyjny. Uczniom nieklasyfikowanym w I semestrze i na koniec roku ustala się ocenę zachowania.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenionego ucznia – jawnie i z uzasadnieniem. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z regulacjami WZO jest ostateczna.

 

 1. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować uczniów o przewidywanej ocenie zachowania, a w przypadku oceny nagannej informuje rodziców (opiekunów prawnych) (w formie ustnej lub pisemnej).

 

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Wychowawca jest ponadto zobowiązany do odnotowywania osiągnięć uczniów, różnych form aktywności, przynależności do szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, działalności w organizacjach itp.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

 

  1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  7. przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Jeżeli termin opisany w  ust,.8.  przypada w okresie pracy szkoły w systemie nauki zdalnej to:

1. nie stosuje się powiadomień w formie ustnej, a kontakt odbywa się za pomocą e-dziennika;

2. w przypadku, o którym mowa w ust..8., stosuje się kontakt telefoniczny i odnotowuje ten fakt w dzienniku. Jeżeli nie uda się skontaktować z rodzicem telefonicznie, powiadamia się listem poleconym.

 

 

Rozdział 9

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i tworzenia warunków do uzupełnienia braków

§ 85.

 

 1. Ocenie powinna towarzyszyć informacja dla ucznia wskazująca kierunek poprawy i nadrabiania braków.

 

 1.  Nauczyciele powinni stosować rozsądną i wyważoną liczbę sprawdzianów i kartkówek w danym tygodniu, przychylać się do umotywowanej prośby zespołu klasowego, nie przeprowadzać prac kontrolnych bezpośrednio po świętach i po feriach ani w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacyjną radą  pedagogiczną.

 

 1. Warunki poprawiania wypowiedzi ustnej lub pisemnej oraz terminy i formy poprawkowych sprawdzianów  i prac klasowych ustalane są w Przedmiotowych zasadach oceniania.

 

 1. Nie stawia się uczniowi oceny niedostatecznej ze sprawdzianu poprawkowego, chyba że jest to jego pierwsza praca kontrolna.

 

 1. W razie złego średniego wyniku pracy kontrolnej  należy jeszcze raz powtórzyć wiadomości oraz wprowadzić więcej ćwiczeń utrwalających umiejętności ucznia (przed sprawdzianem poprawkowym).

 

Rozdział 10

Dokumentowanie wyników

§ 86.

 

Sposoby dokumentowania wyników:

 

 1. Zeszyty przedmiotowe
 2. Zeszyty ćwiczeń
 3. Dziennik elektroniczny
 4. Arkusze ocen
 5. Karty pracy ucznia.

 

DZIAŁ VII

UCZNIOWIE

Rozdział 1

Prawa i obowiązki ucznia

§ 87.

1. Uczeń ma prawo do:

 1. wiedzy o przysługujących mu prawach;
 2. kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
 3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
 4. zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;
 5. zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;
 6. odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;
 7. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
 8. opieki wychowawczej;
 9. swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;
 10. rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 11. powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;
 12. jawnej i umotywowanej oceny;
 13. czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
 14. opieki zdrowotnej;
 15. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 16. ochrony własności intelektualnej;
 17. współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
 18. korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
 19. współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 20. bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 21. uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
 22. wsparcia przez nauczycieli w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny;
 23. wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;
 24. pomocy materialnej i stypendialnej w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
 25. przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 26. reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 27. do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
 28. równego traktowania.
 1. Do obowiązków ucznia należy:
 1. przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego
  i wewnętrznego;
 2. systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;
 3. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
 6. szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
 7. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;
 8. noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego;
 9. szanowanie symboli państwowych i szkolnych;
 10. aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
 11. wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;
 12. przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;
 13. przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć;
 14. usprawiedliwianie nieobecności w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu powrotu do szkoły z podaniem przyczyny nieobecności i czasu jej trwania;
 15.  odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.
 1. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
 1. bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;
 2. współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;
 3. dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;
 4. korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;
 5. wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;
 6. korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami;
 7. przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.
 1. Na terenie szkoły uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sytuacjach nagłych, za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.

 

Rozdział 2

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 88.

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.

 1. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
 1. zapoznaje się z opinią stron;
 2. podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
 3. w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;
 4. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.
 1. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy:
 1. zapoznają się z opinią stron;
 2. podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
 3. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
 2. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły
  w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 3. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

§ 89.

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:

 1. pochwała wychowawcy oddziału;
 2. pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły;
 3. pochwała pisemna dyrektora szkoły;
 4. list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;
 5. nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;
 6. nagroda rzeczowa;
 7. wytypowanie do nagrody w postaci stypendium za osiągnięcia w nauce i w sporcie;
 8. nadanie tytułu „Najlepszy Absolwent”;
 9. nadanie tytułu „Sportowiec Roku”;

 

 1. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:
  1. wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;
  2. w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień

stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;

  1. dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.
 1.  Zasady przyznawania stypendium za osiągnięcia w nauce i w sporcie zawarte są w odrębnych regulaminach.
 2. Tytuł „Najlepszy Absolwent” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się dużym postępem/wysokimi wynikami w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności i zainteresowań, działaniami na rzecz samorządu, wolontariatu, środowiska lokalnego.
 3.  Tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli wychowania

fizycznego uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w szkolnych zawodach sportowych i międzyszkolnych (indywidualnych lub zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną zachowania.

 1.  Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 8-9, otrzymują od dyrektora szkoły dyplom i pamiątkową książkę oraz zostają wpisani do „Księgi Wyjątkowych Absolwentów Szkoły” na stronie internetowej szkoły.

§ 90.

1.   Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

 1. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw, rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
 2. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1. wychowawca oddziału;
  2.  pedagog szkolny;
  3. opiekun samorządu uczniowskiego;
  4.  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  5.  przedstawiciel rady rodziców.
 3. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
 4. O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

Rozdział 4

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

§ 91.

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora
i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

  1. ustnego lub pisemnego upomnienia wychowawcy oddziału;
  2. nagany wychowawcy oddziału;
  3. upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;
  4. upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;
  5. nagany dyrektora szkoły;
  6. pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych  

  i sportowych;

  1. pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku

pełnienia takiej funkcji);

  1. przeniesienia ucznia do równoległej klasy;
  2. zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
   a zwłaszcza do:
  1. naprawienia wyrządzonej szkody,
  2. wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,
  3. uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
  4. przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.
    1. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na:
 1. naruszeniu zasad współżycia społecznego;
 2. popełnieniu czynu zabronionego;
 3. systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;
 4. używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia;
 5. włóczęgostwo;
 6. uprawianie nierządu;
 7. udziale w grupach przestępczych;

dyrektor szkoły przeciwdziała tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję.

 1. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję w przypadkach, gdy:
 1. rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły;
 2. uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;
 3. szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;
 4. dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
 1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa
  w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku danego oddziału.
 2. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
 1. lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;
 2. nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;
 3. braku dbałości o zdrowie własne i kolegów;
 4. niszczenia mienia szkoły;
 5. niegodnego reprezentowania szkoły na zawodach sportowych, konkursach, imprezach;
 6. fałszowania dokumentów;
 7. nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.
 1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.
 2. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
 3. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.
 4. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego.
 5. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności

klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji nauczycielom, bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają się zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach

poza szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do udziału w planowanej wycieczce.

 1. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:
 1. wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:
 1. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego,
 2. drobne uchybienia natury porządkowej np. brak stroju sportowego, przyborów, obuwia na zmianę itp.,
 3. spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,
 4. złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 5. przerzucanie winy na innych,
 6. samowolne opuszczanie lekcji,
 7. utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 1. wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:
 1. samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia,
 2. powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano,
 3. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów,
 4. aroganckie zachowanie się wobec innych osób,
 5. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,
 6. opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć,
 7. odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela;
 1. dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze;
 2. dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:
 1. mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same

wykroczenia,

 1.  którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,
 4. narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie

       inne zasady obowiązujące w szkole;

 

 1. kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za:
 1. powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary,
 2. wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,
 3. stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy,
 4. znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej,
 5. niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły;
 6. fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć.
 1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności
  w przypadku:
 1. gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie

wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;

 1. używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły
  i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkoł
  ę;
 2. agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
 3. umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 4. spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;
 5. kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i

innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu;

 1. fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;
 2. zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
  w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań;
 3. innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.
 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary
  w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców

 

 

Rozdział 5

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

 

§ 92.

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze
a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora                     z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 1. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do  Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.
 2. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyc